Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:577 (2006-2007)
Innlevert: 09.02.2007
Sendt: 12.02.2007
Besvart: 15.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Kan statsråden redegjøre for status og fremdriftsplan i arbeidet med utvikling av kvalitetsindikatorer som danner grunnlag for pasientenes valg av sykehus?

Begrunnelse

Samarbeidsregjeringen sørget i 2005 for å publisere 18 kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. Kvalitetsindikatorene omfattet både somatikk og psykisk helsevern. Kvalitetsindikatorene skal sammen med ventetider danne grunnlag for pasientenes valg av sykehus. I statsbudsjettet for 2006 ble det varslet at Sosial- og helsedirektoratet skulle videreutvikle systemet med nasjonale kvalitetsindikatorer, for å utvikle flere indikatorer for resultatet av befolkningen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er nå 21 nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten som blir presentert på www.sykehusvalg.no. Nåværende indikatorer viser først og fremst kvalitetsaspekter knyttet til sykehusenes organisering og behandlingsprosesser - mindre om resultater av ulike behandlinger og helsetjenester. Ordningen med publisering av informasjon om kvalitet og ventetider ved norske sykehus er etablert blant annet for at pasientene skal få relevant og nødvendig informasjon for bedre å kunne nytte retten til fritt sykehusvalg. Sterkere brukerrolle inngår som en av seks bærebjelker i Nasjonal helseplan. Ett av tiltakene som inngår her er å videreutvikle valgmulighetene knyttet til fritt sykehusvalg og fastlegeordningen, slik at pasientene får informasjon de synes er relevant for å kunne velge. Nasjonal helseplan understreker også betydningen av åpenhet om kvaliteten i tjenesten. Dette gjelder både i forhold til feil og utilsiktede hendelser, samt kvalitet på behandling og organisering. I helseplanperioden er det et mål å videreutvikle det nasjonale indikatorsystemet, slik at det blir et sett av overordnede nøkkeldata som sier noe om praksis i norsk helsetjeneste ut fra følgende seks kjennetegn ved helsetjenester av god kvalitet: at de er virkningsfulle (fører til helsegevinst), trygge og sikre (unngår uønskede hendelser), involverer brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte, og er tilgjengelige og rettferdige fordelt. Disse kjennetegnene ved god kvalitet inngår i flere lands rammeverk for nasjonale indikatorer og er utgangspunktet for "Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten - Og bedre skal det bli", som Sosial- og helsedirektoratet utga i 2005. Et personidentifiserbart Norsk pasientregister vil bli et viktig verktøy for å få informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling. Formålet med registeret er som kjent vedtatt utvidet slik at registret kan benyttes til medisinsk og helsefaglig forskning. I tillegg skal det som kjent danne grunnlag for sykdoms- og kvalitetsregistre. Gjennom såkalte kvalitetsregistre kan man måle resultatet av behandling, prosedyre og tiltak i forhold til pasienter. Kvalitetsregistrene vil i særlig grad kunne avdekke om tjenestene er trygge og virkningsfulle. Erfaringene med dagens nasjonale indikatorer viser at det er vanskelig å finne gode indikatorer som treffer alle formål og målgrupper. En utfordring framover er å videreutvikle systemet med kvalitetsmåling og bruken av indikatorer slik at nytte og bruk blir størst mulig i forhold til ulike målgrupper. Det vil også bidra til å øke legitimitet og aksept for kvalitetsmåling i helsetjenesten. Sosial- og helsedirektoratet vil ha den sentrale rollen i videreutviklingen av nasjonale indikatorer.