Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:579 (2006-2007)
Innlevert: 09.02.2007
Sendt: 12.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I spørretimen onsdag 7. februar begrunnet statsråden reguleringene i landbruket, inklusive boplikten, med de statlige overføringene til jordbruket. De samme argumentene er ikke til stede for skogbrukets del.
Betyr det at landbruksministeren mener at for skogbruket bør reguleringene fjernes?

Begrunnelse

Landbruksministeren bestyrer to næringer med svært forskjellige rammebetingelser. Jordbruket er, som landbruksministeren poengterte i sitt svar i spørretimen, en næring der "et politisk regime hvor det gis muligheter gjennom importvern, budsjettoverføringer og et lovverk for øvrig" som setter rammene for næringsvirksomheten. Skogbruket er en næring med et internasjonalt rettet konkurransefokus. Produktene selges i markeder uten beskyttelse og næringen mottar ikke betydelige støttebeløp. Dette tilsier at skogbruket har behov for helt andre rammebetingelser enn jordbruket slik landbrukspolitikken er i dag. Det brukes uhyre sterke inngrep i den private eiendomsrett i skogbruket uten at det finnes de samme samfunnsmessige argumenter for inngrepene i skogbruket som i jordbruket.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Etter konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 skal det ved behandlingen av søknader om konsesjon på erverv av landbrukseiendommer legges særlig vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. For landbrukseiendommer som fortsatt skal brukes til landbruk, må samfunnsmessig pris forstås som en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Dette er mål som gjelder både for rene jordbrukseiendommer, kombinerte jord- og skogbrukseiendommer og rene skogbrukseiendommer. Det dreier seg om å sikre rekrutteringen av aktive yrkesutøvere til næringen, og å legge til rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for en god og langsiktig ressursforvaltning. Videre skal vi legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i skogbruket.

Jeg ser ikke noen stor forskjell på jordbruk og skogbruk når det gjelder priskontroll. Også skogbruket har overføringer og ordninger over statsbudsjettet hvert år som stimulerer næringen. De bedrede betingelser for å oppnå skattefordel gjennom skogfondsordningen i statsbudsjettet for 2007 er et godt eksempel på dette.

Jeg mener at vi fortsatt må ha en betryggende priskontroll når det gjelder både jordbruks- og skogbruksarealer. Vi må sørge for at prisnivået på landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag med tillegg for den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital.

I 2004 ble det også bestemt at for landbrukseiendommer med en salgssum på under 750 000 kr skal prisen ikke vurderes i konsesjonssammenheng.