Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:598 (2006-2007)
Innlevert: 14.02.2007
Sendt: 14.02.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 21.02.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I 2001 kjøpte Stadssalg AS en næringseiendom, Kanalveien 2 på Bertnes utenfor Bodø sentrum. Etter en god dialog med Bodø kommune og Statens vegvesen i byggeprosessen går plutselig et politisk flertall imot bygging etter at enkelte personer har kommet med innsigelser. Mange millioner er brukt i prosjektering på denne saken.
Mener statsråden kommunenes fremgangsmåte gagner næringsutvikling?

Begrunnelse

I 2001 kjøpte Stadssalg AS en næringseiendom, Kanalveien 2 på Bertnes, 3 mål, ca. 1 mil utenfor Bodø sentrum. Tomten har en optimal beliggenhet med hensyn til næring, da innfartsåren til Bodø går rett forbi eiendommen. I 2002 kjøpte Statens vegvesen naboeiendommen. Både Statens vegvesen og Bodø kommune var klar over kjøpet og planene om et næringsbygg på eiendommen, og i 2002 ble det gjort et makebytte med Statens vegvesen, slik at Vegvesenet kunne bygge en ny rundkjøring på den tilstøtende hovedveien. I tillegg ble det gjort et makebytte med Bodø kommune i 2005, for at Stadssalg AS kunne få et tilfredsstillende parkeringsareal til det fremtidige næringsbygget, og Bodø kommune fikk en betydelig større og mer verdifull eiendom av Stadssalg AS i sentrum av Bodø. Begge disse makebyttene ble gjort av Stadssalg AS for å være "grei" med kommunen, for å løse trafikale problemer i kommunen.
I desember 2003 var det omtalte området på Bertnes gjenstand for en ny reguleringsplan, som ble vedtatt av bystyret i Bodø med de samme politikerne som også i dag sitter i bystyret. Stadssalg AS' næringseiendom ble enstemmig opprettholdt som regulert til næring, og det forelå ikke en eneste innsigelse mot dette. Fortau rundt næringseiendommen var da tegnet inn.
Stadssalg AS har hele tiden siden kjøpet vært i nær dialog med Bodø kommunes administrasjon vedrørende utviklingen av tomten. Stadssalg AS har hele tiden planlagt et næringsbygg, og har inngått en 20 år lang leieavtale av næringsbygget med Rema 1000. Stadssalg AS har hele veien konferert med Teknisk avdeling i Bodø kommune, og flere endringer av blant annet byggets fasader er gjennomført etter innspill fra kommunen. Bygget som nå er planlagt er helt i tråd med reguleringsplanen, og innebærer også en utbyggingsavtale med kommunen, med fortau og sykkelsti forbi bygget.
I januar 2007, etter flere års prosjektering, ble så saken lagt frem for Planutvalget i Bodø, med en positiv innstilling fra administrasjonen. I forkant av behandlingen sto deler av beboerne frem i media og krevde at området heller ble brukt til en kombinert park/sykkelparkering for beboerne i området. Det ble hevdet at bygget ville utgjøre en stor trafikkfarlig situasjon for skolebarna i området, og at veien ville bli benyttet av 1 000 flere biler i døgnet sammenlignet med dagens situasjon. Dette kunne selvfølgelig ikke dokumenteres, men det bemerkes at ut fra Statens vegvesens beregninger fra da den nye rundkjøring ble bygget for få år siden, var veien dimensjonert for 1 500 biler/døgn. Teknisk avdeling har i innstillingen til Planutvalget uttalt at området overhodet ikke egner seg som park.
I forkant av Planutvalgets behandling av saken i januar gikk Arbeiderpartiet ut i media og uttalte at de hadde gjort et vedtak på at de ville stemme mot etableringen av et næringsbygg på eiendommen. Dette var før de øvrige medlemmene i Planutvalget hadde fått sakspapirene. I Planutvalgets behandling av saken stemte Fremskrittspartiet og Høyre for bygget, mens Arbeiderpartiets 2 representanter og Senterpartiets representant stemte mot.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I brevet stilles det spørsmål om statsråden mener kommunens fremgangsmåte gagner næringsutvikling.

Stadssalg AS kjøpte i 2001 en næringseiendom, i Kanalveien på Bertnes utenfor Bodø sentrum. Vegvesenet eier naboeiendommen, og det ble foretatt et makebytte i 2002 slik at Vegvesenet kunne bygge ny rundkjøring på den tilstøtende hovedveien. Det ble også foretatt et makebytte med Bodø kommune, slik at Stadssalg AS skulle få et nødvendig parkeringsareal tilknyttet den fremtidige næringseiendommen.

Området på Bertnes ble omregulert i 2003, men Stadssalgs eiendom ble fortsatt opprettholdt til næring. Stadssalg AS har blant annet inngått en utbyggingsavtale med kommunen om fortau og sykkelsti forbi bygget.

Naboer til næringseiendommen har nå på nyåret reagert og mener næringsbygget vil utgjøre en trafikkfarlig situasjon for skolebarna i området. De har derfor ønsket å omregulere området til park/sykkelparkering for beboerne i området.

Planutvalget i kommunen vurderte å nedlegge bygge- og deleforbud 23. januar i år. Dette er nå sendt ut til uttalelse med fireukers frist. Saken skal da tas opp på nytt. Et eventuelt vedtak om bygge- og deleforbud kan påklages til fylkesmannen. Alternativt, dersom det ikke blir vedtatt et bygge- og deleforbud, kan vedtak i byggesaken for næringsarealet påklages til fylkesmannen.

Miljøverndepartementet har foreløpig ingen rolle i plansaken og jeg ønsker derfor ikke å gå inn i en sak som er til behandling lokalt. Saken kan eventuelt komme hit til behandling på et senere stadium. Dette kan skje dersom det blir spørsmål om omgjøring av fylkesmannens vedtak i bygge- og deleforbudssaken eller byggesaken.