Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:623 (2006-2007)
Innlevert: 19.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 27.02.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Det er igjen skapt usikkerhet rundt fremtiden til Røros sykehus. Stortingsrepresentant Ola Borten Moe sier ifølge Adresseavisen at "Røros sykehus bør legges ned og funksjonene overføres til Tynset". I Soria Moria-erklæringen står det sort på hvitt "at ingen lokalsykehus skal nedlegges".
Gjelder Soria Moria-erklæringens formulering på dette punkt fortsatt, og i så fall, kan statsråden forsikre om at Røros sykehus med dets akuttfunksjoner er det ikke aktuelt at "skal nedlegges"?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringens erklæring fra Soria Moria om lokalsykehusene står fast. Ingen lokalsykehus skal legges ned, og det skal opprettholdes et desentralisert sykehustilbud som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner. Gjennom Soria Moria-erklæringen gjorde regjeringen det også klart at arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene skal videreføres, som igjen fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

I oktober i fjor nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe som skal tydeliggjøre hvilke akuttfunksjoner som skal være tilknyttet lokalsykehusene. Det forutsettes at de i vurderingene ser på den samlede akuttmedisinske behandlingskjede, tilgjengelige spesialister og de samlede oppgaver som etter Nasjonal helseplan skal tilligge lokalsykehusene (St.prp. nr. 1 (2006-2007)). Dette arbeidet nærmer seg en avslutning, og sluttrapport skal foreligge i mars d.å.

Spørsmål om organiseringen av sykehusene i fjellregionen er som kjent ingen ny problemstilling. I forbindelse med oppfølgingen av Regjeringens beslutning om å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, vil det blant annet bli vurdert om det er hensiktsmessig å gjøre noen grensejusteringer i randsonen mellom den nye regionen og de tilliggende helseregionene. Eventuelle endringer av regiongrensene vil i så fall være en beslutning som er tillagt Kongen i statsråd (jf. helseforetaksloven § 4).