Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:625 (2006-2007)
Innlevert: 19.02.2007
Sendt: 19.02.2007
Besvart: 27.02.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): European Cruise Service advarer mot at vedtaket om NOx-avgift vil ramme cruisenæringen dramatisk. Selskapet har beregnet at avgiften vil mangedoble fartøyenes daglige avgifter under seilas i Norge. For et enkelt skip kan det være snakk om over 100 000 kr pr. dag.
Hva vil Regjeringen gjøre for å unngå at denne særnorske avgiften svekker reiselivsnæringen, forventes det at avgiften vil medvirke lavere NOx-utslipp fra cruisenæringen totalt sett, og kan det være aktuelt å gi avgiftsunntak for cruisefartøy?

Begrunnelse

European Cruise Service AS (ECS) har skrevet brev til Finansdepartementet, Stortinget og diverse interesseorganisasjoner, datert 14. februar 2007. Saken er også omtalt i Dagens Næringsliv 16. februar 2007. Brevet beskriver konsekvensene av den nylig innførte NOx-avgiften som dramatiske for cruisenæringen. ESC anslår mulig tap av trafikk til formidable 25 pst. av dagens aktivitet som følge av forslaget. Tapet for reiselivsnæringen er om lag NOK 1 200 pr. passasjer som ankommer Norge. ESC anslår tapet av eksportinntekter i 2010 til 600 mill. kr og anslår som følge av dette et bortfall av flere tusen arbeidsplasser innen reiselivsnæringen. ESC påpeker også at en videre økning av NOx-avgiften slik Regjeringen har planlagt vil føre til enda større konsekvenser. Det vises til at montering av renseutstyr på de aktuelle skipene er så kostbart at dette er uaktuelt og at avgiften således ikke vil medføre lavere NOx-avgift. Skipene går i begrenset grad i Norge gjennom året. Selv om de utelukkende gikk langs norskekysten ville renseutstyr likevel ikke være en økonomisk forsvarlig investering. Reiselivsnæringen er av stor betydning for sysselsetting og vekst i Norge, og er oppgitt som en av 5 prioriterte næringer Regjeringen vil satse på i Soria Moria-erklæringen. En svekkelse av cruisenæringen som foreslått gjennom NOx-avgiften vil imidlertid trekke i motsatt retning.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Norges NOx-forpliktelse etter Gøteborgprotokollen er svært krevende. Det er tale om store utslippsreduksjoner og dessuten kort tid igjen til oppfyllelsestidspunktet i 2010. På denne bakgrunn var det meget viktig å iverksette kostnadseffektive virkemidler for å redusere Norges utslipp. Stortinget vedtok derfor å innføre en NOx-avgift fra 1. januar 2007.

For at NOx-avgiften skal kunne virke etter sin hensikt omfatter den en så stor andel av de totale utslippskildene som mulig. Avgiften er i utgangspunktet generell med få unntak. Avgiften omfatter imidlertid i første omgang kun relativt store enheter. Alle skip, inkludert skip i cruisenæringen med framdriftsmaskineri med samlet installert effekt over 750 kW omfattes av NOx-avgiften.

Regjeringen legger vekt på at utslippene av NOx reduseres uten at den økonomiske belastningen for næringene blir unødvendig høy. Det er derfor foreslått kompensasjoner til enkelte berørte næringer. For skipsfarten, herunder skip i cruisetrafikk, er det gitt økte bevilgninger til forskning og utvikling med det formål å stimulere til utvikling av NOx-reduserende teknologier. For å lette belastningen for næringene ved innfasing av avgiften er det også gitt til dels omfattende overgangsordninger for de virksomheter som i løpet av en nærmere angitt tidsperiode installerer eller gjør avtale om installasjon av utslippsreduserende teknologi.

Jeg viser i denne sammenheng også til avgiftsunntaket som er etablert i særavgiftsforskriften § 3-19-12. Her åpnes det for at virksomheter som inngår miljøavtale med staten om konkrete og tidfestede utslippsreduksjoner kan fritas for NOx-avgift. Denne muligheten ligger også åpen for cruisenæringen.

Det er NOx-avgiftens hovedformål at den skal gi utslippsreduksjoner innen alle de næringer som omfattes av avgiften, herunder innen cruisenæringen. Jeg vil i tiden som kommer følge utviklingen nøye for å sikre at avgiften gir de ønskede effekter, og vil vurdere justeringer i regleverket dersom disse uteblir. Per i dag anser jeg det ikke som aktuelt å gi avgiftsunntak for cruisefartøy.