Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:627 (2006-2007)
Innlevert: 20.02.2007
Sendt: 21.02.2007
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 28.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Viser til Dagsavisen 18. februar 2007 angående Kårstø og tidspunkt for fullskala CO2-renseanlegg. I Soria Moria-erklæringen heter det: "Regjeringen vil sørge for at arbeidet med å etablere et fullskala anlegg for CO2-fjerning på Kårstø startes, og bidra økonomisk til dette. Målet er at fjerning av CO2 skal skje innen 2009."
Mener statsråden at Soria Moria-erklæringen er urealistisk, og vil en eventuell utsettelse føre til lavere klimautslipp?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

Som en oppfølging av målsettingen i Soria Moria-erklæringen ga jeg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å starte forprosjekteringen av et CO2-hånderingsanlegg på Kårstø. NVEs rapport fra forprosjekteringen ble overlevert i desember 2006. Rapporten viste blant annet at oppstart i 2009 ikke er realistisk selv om en forutsetter svært høy risikovilje og sjenerøse økonomiske rammer. Oppstart av anlegget kan tidligst være mulig ved årsskiftet 2011/2012. Kostnadene for et fullskala fangstanlegg inklusiv transport og lagring vil være i størrelsesorden 5 mrd. kr i investeringer og 370 mill. kr i årlige driftskostnader.

Beslutningene på Soria Moria var basert på den informasjon man hadde på det daværende tidspunkt og gir uttrykk for Regjeringens målsettinger. Målet var 2009. NVEs grundige forprosjektering viser dessverre at dette er tidligst mulig ved årsskiftet 2011/2012.

På spørsmål om hvorvidt en eventuell utsettelse av CO2-håndteringen på Kårstø kan medføre lavere klimagassutslipp, er det ikke mulig å gi et entydig svar.