Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:646 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 08.03.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden, i samarbeid med andre statsråder og relevante instanser, igangsette for å sikre at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får den oppfølgingen de trenger, og hvor hurtig kan statsråden garantere at dette skjer?

Begrunnelse

I Dagbladet 21. februar i år kan man lese at det på landets eneste transittmottak for enslige asylbarn mellom 15 og 18 år bare er tre voksne som passer på 78 barn. Mottaket har kapasitet på opptil 90 barn. Til sammenligning opplyses det i artikkelen at det sjelden er mer enn åtte barn i en norsk barnevernsinstitusjon med tre voksne på jobb.
Barn som kommer til Norge alene er en av de mest sårbare gruppene som finnes i vårt samfunn. I 2005 kom 322 asylsøkere alene som selv hevdet de var under 18 år. Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år overføres til barnevernet fra oktober i år. Ifølge Redd Barna utgjør imidlertid barn mellom 15 og 18 år hele 90 pst. av de enslige mindreårige asylsøkerne i Norge. Venstre er bekymret for den oppfølgingen disse barna får. Vi mener dagens asylpraksis og beslutningsprosess ikke er tilpasset barnets behov og at vi derfor må lage et bedre tilbud til enslige mindreårige asylsøkere. Vi er blant annet opptatt av en kompetanseheving hos de som arbeider med barn og unge med minoritetsbakgrunn generelt, og for enslige mindreårige asylsøkere spesielt.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Regjeringen ble høsten 2006 enig med regjeringspartiene på Stortinget om at barnevernsmyndighetene skal ta over ansvaret i mottaksfasen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra 1. oktober 2007. Stortinget besluttet å bevilge 24 mill. kr til formålet. Barne- og likestillingsdepartementet påbegynte umiddelbart et arbeid for å overføre ansvaret og for å etablere det som nå skal bli Eidsvoll omsorgssenter for barn under 15 år. Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst, har det operative ansvaret for å få på plass dette tilbudet.

Regjeringen vil forbedre vilkårene for alle enslige mindreårige asylsøkere og overføre omsorgsansvaret til barnevernet, også for gruppen 15-18 år. Tidspunktet for overføring av ansvaret vil bli avklart i forbindelse med budsjettprosessen. For øvrig vil jeg understreke at barnevernloven i dag omfatter alle barn som oppholder seg i Norge.

Fram til barnevernet kan ta over ansvaret for enslige mindreårige mellom 15-18 år har Arbeids- og inkluderingsdepartementet ansvaret for at enslige mindreårige får tilfredsstillende bo- og omsorgstilbud mens asylsøknaden behandles.

Fra arbeids- og inkluderingsministeren har jeg fått følgende redegjørelse:

"Jeg vil innledningsvis kort få redegjøre for hva som i dag er situasjonen når det gjelder tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere. Alle har rett til tilbud om innkvartering i egne mottak/mottaksavdelinger for enslige mindreårige. Hvis UDI, mottaksansatte eller andre mener at et barn har behov for oppfølging fra barnevernets side, skal dette meldes til det lokale barnevernet, som har plikt til å vurdere barnets omsorgsbehov, og om det eventuelt må finnes andre løsninger for barnet enn at det skal bo i et mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Hvis barnet har familie eller andre i Norge som ønsker at barnet skal bo hos dem, skal det alltid vurderes om det er den beste løsningen for barnet.

Ettersom oppholdet i mottak kan bli langvarig, er UDIs praksis at alle enslige mindreårige kan vurderes for bosetting i en kommune før vedtak er fattet i asylsaken, såkalt alternativ mottaksplassering. Alle som er under 15 år skal vurderes for slik bosetting. Individuelle behov er avgjørende for om dette gjennomføres.

For de som bor i mottak, skal UDI sørge for at enslige mindreårige får tilfredsstillende omsorgs- og boforhold mens asylsøknaden behandles. Mottakene har det daglige omsorgsansvaret for enslige mindreårige, og er følgelig ansvarlig for at barnet får mat, klær, husrom, helsetjenester, fellesskap, trygghet, grensesetting, skolegang og fritidsaktiviteter.

For enslige mindreårige mellom 15 og 18 år er det et transittmottak og fem ordinære avdelinger. Fire av mottakene er avdelinger i ordinære asylmottak. Avdelingene har, i motsetning til ordinære mottak, døgnkontinuerlig bemanning. Det stilles krav om at mottakene skal ha tilsatt en fagansvarlig med relevant barne- og flyktningfaglig kompetanse på høgskolenivå. Det varierer fra mottak til mottak hvor mange som har slik kompetanse i tillegg til den fagansvarlige.

Alle enslige mindreårige skal kartlegges mens de oppholder seg i mottak. Kartleggingen skal danne grunnlag for individuelle tiltak i mottaket for å styrke kvaliteten på mottaksoppholdet for den enkelte. Den er også et grunnlagsdokument for å utrede behov for bo- og omsorgsløsning ved bosetting.

Det eneste rene spesialmottaket for enslige mindreårige asylsøkere ligger på Hvalstad i Asker. Det har vært rettet særskilt kritikk mot det tilbudet og standarden knyttet til dette mottaket. Jeg vil derfor orientere særskilt om tilbudet ved dette mottaket. Mottaket har en bemanningsramme på 28,5 årsverk. Blant de ansatte er det blant annet personer med utdannelse som barnevernspedagog, sykepleier, sosionom, vernepleier, allmennlærer, flerkulturell forståelse og interkulturell kommunikasjon. Flere har relevant tilleggsutdannelse. Blant de ansatte er det personer som behersker språk som er relevant for beboergruppa, som for eksempel somali, farsi, arabisk, kurdisk, serbokroatisk og russisk. Dette er nyttig i det daglige arbeidet, men vi vil understreke at de ikke fungerer i tolkesituasjoner.

Turnusen legges opp slik at det alltid er fire miljøarbeidere på dagtid, fem på kveldstid og tre på vakt om natten. Driftsoperatør kjøper også veiledning/bistand fra Magne Raundalen, tilsvarende ca. 10 pst. stilling. I tillegg til personalet på mottaket, får alle beboere oppnevnt en verge og advokat."