Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:652 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 02.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har skapt stor usikkerhet rundt CO2-prosjektet på Kårstø. Ifølge Soria Moria-erklæringen skal det være CO2-rensing på Kårstø fra 2009. Stortingsflertallet bevilget i fjor høst penger til prosjektet, uten kjennskap til fremdrift og kostnader. NVEs rapport, Regjeringens samråd med ulike parter samt utspill fra rød-grønne enkeltrepresentanter har skapt mange uklarheter om hva som er Regjeringens politikk rundt prosjektet.
Vil statsråden snarlig fremlegge en egen sak om prosjektet for Stortinget?

Begrunnelse

Det er viktig å ha en grundig politisk gjennomgang av et prosjekt med kostnadsramme på 5 mrd. kr. En slik investering på vegne av skattebetalerne må sikre at prosjektet er realistisk og god bruk av pengene. Stortinget har allerede bevilget 720 mill. kr til prosjektet på 2007-budsjettet. Prosjektet har blitt kort beskrevet i budsjettfremstillingen fra Regjeringen, men Stortinget har ennå ikke hatt en egen sak som viser prosjektet i detalj eller setter det i en større sammenheng. De siste måneders store endringer i prisanslag og tidshorisont viser at det er behov for Stortinget å få en grundigere gjennomgang av saken.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Som en oppfølging av målsettingen i Soria Moria-erklæringen ga jeg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å starte forprosjekteringen av et CO2-hånderingsanlegg på Kårstø. NVEs rapport fra forprosjekteringen ble overlevert i desember 2006. Rapporten viste blant annet at oppstart i 2009 ikke er realistisk selv om en forutsetter svært høy risikovilje og sjenerøse økonomiske rammer. Oppstart av anlegget kan tidligst være mulig ved årsskiftet 2011/2012. Kostnadene for et fullskala fangstanlegg inklusiv transport og lagring vil være i størrelsesorden 5 mrd. kr i investeringer og 370 mill. kr i årlige driftskostnader.

Beslutningene på Soria Moria var basert på den informasjon man hadde på det daværende tidspunkt og gir uttrykk for Regjeringens målsettinger. Målet var 2009. NVEs grundige forprosjektering viser dessverre at dette er tidligst mulig ved årsskiftet 2011/2012.

NVE har gjort et meget grundig og omfattende arbeid. Regjeringen behandler nå NVEs rapport, og vil på egnet måte melde tilbake til Stortinget om videre planer og fremdrift for CO2-håndtering på Kårstø.