Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:657 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 09.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): E18 mellom Grimstad og Kristiansand var torsdag denne uken stengt etter at politiet nedla kjøreforbud på grunn av stort snøfall og fullstendig trafikkaos. Hundrevis av bilister var fullstendig innestengt i snøkaoset på E18, flere i nærmere ett døgn før de fikk hjelp. Menneskeliv kunne fort gått tapt og politiet manglet til tider helt oversikt over situasjonen på E18. Nå rettes det krass kritikk mot veimyndighetene for dårlig beredskap.
Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at en slik krisesituasjon gjentar seg?

Begrunnelse

Det er helt uakseptabelt at man må innføre kjøreforbud og kolonnekjøring på hovedveien E18 på Sørlandet på grunn av at man ikke mestrer et varslet snøfall. Det er svært bekymringsfullt at man i 2007 ikke takler snørydding på en bedre måte på E18 som altså er en del av det norske stamveinettet. I andre land i Europa har man også hatt store snøfall denne vinteren uten at liknende kaotiske tilstander synes å ha oppstått på veiene der. Det virker som om vinterlandet Norge nå ikke lenger er i stand til å takle snøforhold som man faktisk må kunne forvente kan inntreffe vinterstid på våre breddegrader. Spesielt på Sørlandet er en riktig dimensjonert brøyteberedskap særdeles viktig ettersom landsdelen er kjent for at store snøfall kan komme på meget kort tid. Det er derfor overordnet viktig med en beredskap på veien i Agder som kan mestre store snøfall uten at det får slike dramatiske konsekvenser som det fikk denne uken på E18 på Sørlandet. Statsråden bør bidra med det som er mulig for å gjennomgå beredskapsnivået for veiene på Sørlandet og slik at man unngår den slags kaotiske og livsfarlige tilstander på veien i landsdelene for fremtiden.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først på vegne av vegmyndighetene si meg lei for de forholdene som oppsto på E18 mellom Arendal og Kristiansand i uke 8 i år. Været var riktig nok særdeles vanskelig med sterk vind kombinert med store snøfall, og den aktuelle strekningen av E18 er relativt smal og uten gode muligheter for snølagring og parkering av havarerte kjøretøy. Det gjorde selvsagt ikke situasjonen bedre at dårlig skodde vogntog uten kjettinger stoppet opp og skapte store problemer for brøytebilene.

Til tross for de vanskelige forholdene, vil jeg understreke at det ikke er akseptabelt at det oppstår slike kritiske situasjoner på riksvegene.

I tildelingsbrevet til Statens vegvesen for 2007 er funksjonskontraktene tatt opp. Departementet understreker her betydningen av å følge opp utførelsen i kontraktene slik at det oppnås en ønsket kvalitet på drift og vedlikehold. Jeg vet at Statens vegvesen vil gå grundig gjennom hendelsene på E18 i Agder, og jeg har også sendt nytt brev til Statens vegvesen med oppdrag om å gjennomgå alle sider av funksjonskontraktenes fungering og rapportere tilbake til Samferdselsdepartementet.

Det som hendte langs E18 på Sørlandet vil bli gjennomgått i sin helhet. Det gjelder beredskapsopplegg, kontraktenes krav til standard og kvalitet, gjennomføring av kontraktene og vegvesenets håndtering av både entreprenørene og trafikken. Dette vil bli gjort i nært samarbeid med entreprenørene og transportbransjen.

Jeg stiller også spørsmål ved funksjonskontraktenes innhold, da jeg får altfor mange rapporter om glatte vinterveger og dårlig brøyting. I gjennomgangen med entreprenørene vil det bli sett nærmere på ordninger som gjør at kravene til vegforholdene blir strengere. Det er også nødvendig å se på kravene til entreprenørenes utstyr, kvalitetssystemer og kvalitetsplaner. I dette arbeidet vil en bruke erfaringer fra andre bransjer og andre land hvor en nytter internasjonale kvalitetsstandarder og eksterne kvalitetsrevisorer i større omfang enn hva tilfellet er blant norske entreprenører.

Statens vegvesen vil innføre et system for krisehåndtering i løpet av året. Dette systemet vil bidra til å høyne beredskapen, effektivisere krisehåndteringen og bidra til bedre styring av vegvesenets og entreprenørenes ressurser. Statens vegvesen tar også om kort tid i bruk et nytt datasystem som medfører bedre dokumentasjon av utført arbeid for å sikre at trafikantene får de veg- og føreforholdene som er avtalt i kontraktene.