Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:658 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 08.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Staten har et betydelig ansvar for de trafikale problemene i Vest-regionen i Akershus. Kø og kaos på E18, manglende avklaring av Fornebubanen og stopp på Kolsåsbanen skaper store problemer for både lokalbefolkning og næringsliv. Det ble nylig kjent at gjenåpning av Kolsåsbanen blir ytterligere forsinket. I valgkampen i 2003 lovet Kristin Halvorsen at hun ville gjøre alt hun kunne for å få gjenåpnet Kolsåsbanen.
Hvilke initiativ vil finansminister Kristin Halvorsen ta for å få til en raskere gjenåpning av Kolsåsbanen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har kontaktet Samferdselsdepartementet, som opplyser at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har vedtatt at oppgradering av Kolsåsbanen skal baseres på metrokonseptet. Dette innebærer ombygging av strekningen mellom Sørbyhaugen/Montebello og Kolsås med planskilte kryss, stasjoner tilrettelagt for drift med seksvogners tog, utbedring av kjøreveg, strømskinne og sikringssystem (ATC).

Oppgradering av Kolsåsbanen og drift av midlertidig kollektivtilbud er et lokalt ansvar i tråd med gjeldende oppgave- og ansvarsdeling for kollektivtransport. Prosjektet er prioritert både i Oslopakke 2 og i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Staten bidrar med finansiering til investeringer, og det er satt av betydelige beløp til Kolsåsbanen i Statens vegvesen sitt handlingsprogram for perioden 2006-2009.

Tiltakshaver i Oslo er AS Oslo Sporveier. Etter omorganiseringen av Sporveien, er Kollektivtrafikkproduksjon AS (KTP) ved Infrastrukturenheten byggherre for prosjektet i Oslo. På Bærumssiden er tiltakshaver Akershus fylkeskommune. Byggherreansvaret i Akershus er ikke avklart. For å sikre god framdrift og koordinering med prosjektet på Oslosiden, foreslår Statens vegvesen, ifølge Samferdselsdepartementet, at Akershus fylkeskommune inngår avtale med KTP om byggherreansvar etter mønster av avtalen som ble inngått om utbyggingen av T-baneringen.

Foreløpig kostnadsanslag for Kolsåsbanen i Bærum ligger i størrelsesorden 600 mill. kr. I tillegg er det anslått et behov på 50 mill. kr for kombinert drift med sporvogn til Bekkestua. Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med reguleringsplaner og konsekvensutredning av tiltaket. Også arbeidet med teknisk forprosjekt er igangsatt. Dette vil danne grunnlag for detaljerte kostnadsanslag. Ut fra foreløpige kostnadsanslag, er det, ifølge Samferdselsdepartementet, forutsatt finansiering for oppgradering av banen fram til Bekkestua.

Det er opp til lokale myndigheter å sikre så rask framdrift på prosjektet som mulig. Partene bør oppfordres til å inngå nødvendige avtaler og samordne sine utbyggingsprosjekter slik at det er mulig å åpne til Bekkestua i 2009 og til Kolsås i 2010. Samferdselsdepartementet opplyser at Staten vegvesen kan bistå partene dersom de ønsker det.

Samferdselsdepartementet opplyser videre at Kolsåsbanen ifølge Statens vegvesen, Region øst, ikke trenger å bli forsinket på Bærumssiden, selv om prosjektet på Oslosiden ligger an til å bli fullført et halvt år senere enn opprinnelig planlagt. Dette har sammenheng med at prosjektene i stor grad kan planlegges og bygges uavhengig av hverandre. Planlagt åpning av første etappe fram til Åsjordet i Oslo er sommeren 2008. Etter Statens vegvesens vurdering er det mulig å åpne neste etappe fram til Bekkestua samtidig med planlagt fullføring av banen på Oslosiden i 2009. Dette forutsetter stram framdrift på arbeidet med reguleringsplaner og konsekvensutredning i Bærum, og det forutsettes at det ikke oppstår ytterligere forsinkelser i Oslo.

Drift av midlertidig kollektivtilbud er tiltakshaveres ansvar, dvs. Akershus fylkeskommune og Oslo sporveier. Statens vegvesen har anbefalt at Akershus fylkeskommune vurderer midlertidig forlengelse av Jar-trikken til Bekkestua. Ifølge Samferdselsdepartementet kjenner ikke Statens vegvesen til om dette har vært realitetsbehandlet av Akershus fylkeskommune.

Når det gjelder konsekvensene for E18 og Fornebubanen, viser jeg til samferdselsministerens svar av 12. desember 2006 på spørsmål nr. 291 fra Borghild Tenden (om Kolsåsbanen) og svar av 2. oktober 2006 på spørsmål nr. 1221 fra Jan Tore Sanner (om Fornebubanen).