Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:659 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 01.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Foreligger det konkrete planer om endringer i Kreftregisterets organisatoriske plassering, og vil Stortinget i så fall bli forelagt forslag om slike endringer?

Begrunnelse

Kreftregisteret har oppgaver knyttet til registrering, forskning, rådgivning og informasjonsformidling om kreftsykdommer. I Budsjett-innst. S. nr. 11 (2001-2002) fastslo en enstemmig sosialkomité at Kreftregisteret skal være en selvstendig institusjon i daværende Radiumhospitalet, med eget styre og egen budsjettpost på statsbudsjettet. Fagfolk har nå henvendt seg til stortingsrepresentanter på bakgrunn av bekymring for at den organisatoriske plasseringen av Kreftregisteret vil bli endret.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kreftregisteret er et nasjonalt helseregister som i dag er organisert under Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF med et såkalt enhetsstyre.

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005 (Dokument nr. 1 (2006-2007)) er nå til behandling i Stortinget. Riksrevisjonen har påpekt forhold ved Kreftregisteret som må følges opp fra departementets side. Riksrevisjonen kritiserer bl.a. at styret i Kreftregisteret har opprettet et fond utenfor Kreftregisterets regnskap. I forbindelse med Stortingets behandling av Dokument nr. 1 (2006-2007) vil departementet på egnet måte følge opp forhold Riksrevisjonen tar opp. I denne sammenhengen ser jeg det som naturlig å vurdere alle sider av driften ved Kreftregisteret.

Dersom det blir aktuelt å foreslå endringer i organisering av Kreftregisteret, vil saken bli lagt frem for Stortinget.