Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:666 (2006-2007)
Innlevert: 26.02.2007
Sendt: 27.02.2007
Besvart: 08.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Mener finansministeren det er fornuftig at skattemyndighetene skal ha tilgang til opplysninger fra bompengeselskapene med hensikt å koble informasjon mot bl.a. selvangivelsen, og hvordan vurderes dette sett i lys av personsikkerheten for den enkelte?

Begrunnelse

Ifølge nyhetene ønsker lokale skattemyndigheter å få tilgang til fakta om folks passeringer av bomringen fra bompengeselskapene. Dette angivelig for bl.a. å sjekke opp forhold knyttet til bruk av firmabil, fradrag for reiseutgifter mv.
Spesielt sett i lys av personvernet mener undertegnede at en slik praksis vil være meget betenkelig. Siden saken nå er aktualisert, vil det være viktig og interessant å få vite Regjeringens holdning til dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skattemyndighetenes adgang til effektiv kontroll av skattyternes selvangivelser og andre oppgaver om egen ligning har stor betydning for muligheten til å utføre en riktig ligning og for bekjempelse av skatteunndragelser. En viktig del av kontrollen er innhenting av opplysninger fra tredjepart, det vil si andre enn skattyter selv.

Skattemyndighetenes adgang til å innhente kontrollopplysninger fra bompengeselskapene (som tredjepart) er regulert i ligningsloven kapittel 6. Den aktuelle bestemmelsen er ligningsloven § 6-3 nr. 1, som sier at næringsdrivende etter krav fra ligningsmyndighetene plikter å gi opplysninger om ethvert økonomisk mellomværende med navngitt næringsdrivende, når mellomværendet knytter seg til begge parters virksomhet. Omfang, mønster og betalinger for bompengepasseringer for en skattyters kjøretøy er i lovens forstand et mellomværende (kundeforhold) mellom bompengeselskapet og skattyteren.

Adgangen til å innhente kontrollopplysninger fra bompengeselskapene etter ligningsloven § 6-3 gjelder bare ved kontroll av næringsdrivendes skatteforhold. Kravet om at skattemyndighetene må oppgi skattyterens navn, betyr at det ikke kan fremmes generelle forespørsler om å få opplyst og identifisert den registrerte biltrafikken i en gitt tidsperiode. Kravet om at det eventuelle mellomværende (kundeforholdet) må knytte seg til begges virksomhet, vil alltid være oppfylt for bompengeselskapets vedkommende. For den annen part, den næringsdrivende skattyteren, vil dette kravet bare være oppfylt i den utstrekning kundeforholdet angår dennes næringsdrift. Dette må bedømmes konkret. Det sentrale kriterium vil være om opplysninger fra bompengeselskapet om kjøretøyets bruksmønster kan belyse inntekts- eller utgiftsposter i den skattepliktige næringsdriften.

Behovet for slike opplysninger vil for øvrig være størst når den næringsdrivende skattyteren selv ikke har evne til eller ønske om å klargjøre forhold knyttet til ligningen.

Skattemyndighetenes behov for innhenting av kontrollopplysninger hos tredjepart må blant annet avveies mot skattyternes personvern. I mange tilfeller må hensynet til skattyters personvern vike for hensynet til mulighetene for kontroll av ligningen. Særlig gjelder dette i forhold til næringsdrivende skattytere, hvor behovet for kontrollopplysninger er størst. De ovennevnte begrensninger i skattemyndighetenes opplysningsadgang bidrar til at personvernet svekkes mindre enn ellers. Jeg vil også nevne at personopplysningsloven § 6 slår fast at den ikke begrenser skattemyndighetenes rett til å få opplysninger etter ligningsloven.

Skattemyndighetene kan imidlertid ikke kreve mer datalagring hos bompengeselskapet enn det som ordinær regnskapsføring mv. tilsier. Dersom bompengeselskapet lovlig har slettet de aktuelle registreringer av bompasseringer, f.eks. på grunn av personvernhensyn, bortfaller selvsagt skattemyndighetenes innsynsrett om registreringene.

Etter min mening må skattemyndighetenes adgang til å innhente kontrollopplysninger også kunne omfatte opplysninger fra bompengeselskapene på de avgrensede områder som dagens regler åpner for.