Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:681 (2006-2007)
Innlevert: 02.03.2007
Sendt: 05.03.2007
Besvart: 12.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Regjeringen har nå utlyst nye blokker for oljeleting i Barentshavet, hvor det legges opp til økt aktivitet i sårbare områder med utgangspunkt i et minimum av saksbehandling.
Mener miljøvernministeren dette er forsvarlig og i tråd med det aktsomhetsprinsippet den helhetlige forvaltningsplanen skulle bygge på?

Begrunnelse

Regjeringen åpnet nylig store nye områder i Barentshavet for oljeleting gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO-2007). Dette er i et område som forvaltningsplanen definerer som svært sårbart. Tildeling gjennom forhåndsdefinerte områder er en ordning for mer effektiv tildeling der hvor blant annet miljøforholdene er kjent. Tildeling gjennom en ordinær konsesjonsrunde ville stilt strengere krav til saksbehandling knyttet til miljøforhold.
Det har kommet sterke innsigelser fra både Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning på Regjeringens tildelingsopplegg gjennom TFO-ordningen. Bakgrunnen er at miljøverdiene i det utlyste området ikke er kartlagt og at beredskapsnivået knyttet til økt aktivitet ikke er vurdert.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Det er viktig å gå varsomt frem med ny petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Dette er slått fast av Regjeringen i St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan).

Rammene for petroleumsvirksomheten i Barentshavet - Lofoten omfatter derfor flere tiltak som gir særlig god beskyttelse av miljøet. I tillegg til skjerpede krav til nullutslipp og omfattende krav til kartlegging og overvåking er det gjort arealmessige begrensninger for petroleumsvirksomhet i særlig verdifulle og sårbare områder. I enkelte områder skal det ikke igangsettes petroleumsvirksomhet, slik det fremgår av St.meld. nr. 8 (2005-2006). Der det kan foregå petroleumsvirksomhet i eller nær særlig verdifulle og sårbare områder er det satt boretidsbegrensninger, slik at det ikke er tillatt med leteboring i oljeførende lag i perioden 1. mars-31. august. Dette dekker perioden med størst konsentrasjon av sårbare stadier av fisk og hekketiden i sjøfuglkoloniene. Disse rammene bidrar til forsvarlig virksomhet i Barentshavet.

Det stilles i tillegg omfattende krav til beredskap mot akutt forurensning, det er et krav at effekten av beredskapen skal være minst like god som på andre deler av kontinentalsokkelen.

Virksomhet i blokkene som er utlyst i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2007) skal forholde seg til disse rammene, og vil på vanlig måte være gjenstand for konkret vurdering ved søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.