Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:682 (2006-2007)
Innlevert: 02.03.2007
Sendt: 05.03.2007
Besvart: 09.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 586 fra Jørund Rytman med besvarelse.
Kan finansministeren definere begrepet "skjermet transport (sikkerhetskjøring)"?

Begrunnelse

Det ønskes angitt om skjermet transport (sikkerhetskjøring) kan foregå i privatbil der den som trenger skjermet transport (sikkerhetskjøring) selv er sjåfør, eller om det f.eks. er et krav at det er en annen sjåfør, videre hvilke krav som stilles til transportmiddelet for at ligningsmyndighetene skal godta skjermet transport (sikkerhetskjøring) som transport som ikke skal fordelsbeskattes.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som jeg skrev i mitt svar på spørsmål nr. 586 fra stortingsrepresentant Jørund Rytman, er skattefritaket for arbeidsgivers skjermede transport et snevert unntak fra hovedregelen om at arbeidsgivers dekning av arbeidsreiser er skattepliktig som arbeidsinntekt.

Formålet med dette unntaket er at arbeidsgiver skattefritt skal kunne sørge for skjermet transport (fortrinnsvis biltransport) mellom hjem og arbeidssted, når hensynet til arbeidstakerens personlige sikkerhet og fred tilsier slik skjerming.

Typetilfeller vil gjelde særlig framtredende politikere og myndighetspersoner mv. som av ulike, vektige grunner bør være skjermet underveis mellom hjem og arbeid. Også enkelte, særlig framtredende yrkesutøvere i privat sektor kan tenkes å gå inn under fritaksordningen. Skyldes skjermingsbehovet et konkret eller endog akutt trusselbilde, vil vilkårene for skattefritak forholdsvis enkelt kunne være oppfylt, så lenge dette trusselbildet varer. Skyldes skjermingsbehovet bare en viss, uspesifisert risiko for pågang fra publikum på grunn av gjenkjennelighet, mediefokusering mv., vil terskelen for skattefritak ligge høyere. En slik risiko må være ganske høy, vedvarende og udiskutabel for at arbeidstakeren daglig skal kunne bli kjørt skattefritt mellom hjem og arbeid. I praksis vil dette bare gjelde regjeringsmedlemmer og et fåtall andre, sterkt risikoutsatte stillingsinnehavere i samfunnet.

Skattefritaket gjelder ytelse fra arbeidsgiver, begrunnet i dennes nøkterne vurdering av behovet for skjerming. Både sjåførkjørt tjenestebil og refusjon av drosjeutgifter kan gå inn under fritaksregelen. Men fritaksregelen åpner ikke for noen utvidet fradragsrett for arbeidstakerens egne utgifter ved skjermet transport, f.eks. ved egen drosjedekning eller bruk av egen bil. Dette gjelder uansett om den egne bilen er ren privatbil eller firmabil i eierens næring. Kjører den ansatte selv arbeidsgivers firmabil og blir fordelsbeskattet etter de vanlige regler om privatbruk av slik bil, reduseres ikke denne fordelsbeskatningen fordi om kjøring mellom hjem og arbeid kunne begrunnes i skjermingsbehov. Dersom firmabilen bevislig ikke brukes til noen annen privatkjøring enn sikkerhetskjøring mellom hjem og arbeid, vil denne sikkerhetskjøringen imidlertid ikke alene utløse fordelsbeskatning.

Den aktuelle bestemmelsen i skattelovforskriften § 5-15-6 femte ledd inneholder også enkelte andre kriterier enn skjermingsbehov som grunnlag for skattefri transport mellom hjem og arbeid. Blant annet kan uforutsett overtidsarbeid lede til at siste buss eller trikk hjem er gått. Da kan arbeidsgiveren på visse vilkår dekke drosje hjem uten skatteplikt for arbeidstakeren. I enkelte tilfeller er det en kombinasjon av skjermingsbehov og andre kriterier som danner grunnlaget for skattefri transport.