Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:686 (2006-2007)
Innlevert: 02.03.2007
Sendt: 05.03.2007
Besvart: 12.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Under behandlingen av beltevognbruk ved Høvringen i Stortinget 15. mars 2005 uttalte daværende statsråd Hareide flere ganger at "eg ønskjer å få til ei løysing som er tilfredsstillande for Høvringen Høgfjellshotell". Tilsvarende standpunkt ble understreket fra de øvrige partier. Fylkesmannen i Oppland har ikke imøtekommet intensjonene, siden tidsperioden for beltevognbruk er innskrenket til 2. påskedag i stedet for ut april måned.
Vil statsråden se på saken på nytt, og sikre at statsråd Hareides utsagn følges korrekt opp?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 572 (2006-2007), skriftlig spørsmål nr. 10 (2005-2006) og Stortingets behandling av Dokument nr. 8:56 (2004-2005).
Stortinget behandlet i mars 2005 Dokument nr.8:56 (2004-2005) om at bruk av beltevogn til persontransport blir tillatt på samme måte som før, med ref. til Høvringen. Under stortingsbehandlingen 15. mars 2005 var det helt åpenbart at Stortinget ønsket at beltebilen igjen kunne kjøre på Høvringen med skiturister som tidligere i vintersesongen, dvs. ut april. Tidligere statsråd Arild Hareide avsluttet stortingsdebatten med løftet om å sette i gang et "arbeid for å få til ei tilfredsstillande løysing for Høvringen Høgfjellshotell".
Miljøverndepartementet fastsatte 7. november 2005 forskrift som åpnet for bruk av beltebil som tidligere i vintersesongen på Høvringen, dvs. ut april måned. Fylkesmannen i Oppland har derimot gitt adgang til bruk kun frem til 2. påskedag. I år med tidlig påske, betyr dette en vesentlig kortere vintersesong for reiselivsbedrifter på Høvringen. Dette er ikke tilfredsstillende for reiselivsbedrifter på Høvringen, og bryter med hva Stortingets flertall og tidligere statsråd Hareide mente.

Fra debatten i Stortinget:

Torstein Rudihagen (Arbeiderpartiet): "Eg trur at statsråden kunne ha løyst denne saka om han no i klartekst hadde sagt at hans intensjon og vilje er å endre forskriftene, slik at det skal kunne vere mogleg å drive med denne beltebiltransporten av skituristar."

Olemic Thommessen (Høyre): "Jeg synes statsråden har svart meget tilfredsstillende på de spørsmål som er reist, og jeg stoler på at departementet under statsrådens ledelse vil bidra til at vi kommer frem til en god løsning for alle parter."

Odd Roger Enoksen (Senterpartiet): "Nå er det et stort flertall i Stortinget som ber om at denne saken løses i minnelighet."

Stortingspresident Jørgen Kosmo (Arbeiderpartiet): "Flertallet i Stortinget er helt åpenbart av den mening at den burde kunne finne sin løsning i minnelighet, slik at turistvirksomheten også denne påsken kunne ha mulighet til å praktisere det som tidligere har vært praktisert, uten at det har skapt de store miljøproblemene". "[...] på den annen side vil jeg sterkt anmode statsråden om å undersøke alle muligheter, slik at Stortingets intensjon og det som helt åpenbart er stortingsflertallets vilje, kan bli gjennomført på en fornuftig og ordentlig måte [...]"
Kjetil Bjørklund (Sosialistisk Venstreparti): "Dette er en underlig sak. Som flere har vært inne på her i salen nå, er den ødeleggende for miljøvernets anseelse. Stemningen i salen er klar. Det er ingenting som taler for at denne beltevognkjøringen til Høvringen skal stoppes. Den bør kunne fortsette [...]"

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet fastsatte 7. november 2005 forskrift om tillatelse til bruk av beltebil. Formålet med forskriften var ikke å tillate motorferdsel i utmark i større grad enn tidligere, men å muliggjøre rutetransport med beltebil i samme grad som før ikrafttredelsen av den nye yrkestransportloven.

Forskriftens § 1 gir fylkesmannen myndighet til å tillate bruk av beltebil i de tilfelle der det tidligere har vært drevet rutetransport med beltebil etter løyve med hjemmel i tidligere samferdselslov av 4. juni 1976 nr. 3. Det fremgår både av ordlyden og av kommentarene til bestemmelsen at den gir fylkesmannen anledning til å gi adgang til bruk av beltebil, men pålegger ingen plikt til å gi slik tillatelse. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse vil det blant annet være naturlig å legge vekt på den tradisjonelle bruk av beltebil i området, hensynet til villreinen, den samlede miljø- og støybelastning samt hensynet til andre brukerinteresser.

Reiselivsbedriftene på Høvringen har fått tillatelse av fylkesmannen til bruk av beltebil etter forskriftens § 1 for en periode på tre år. Ved fylkesmannens vurdering av om det skulle gis slik tillatelse var det næringsinteressene som sto opp imot hensynet til villreinen. Den lange tradisjonen for bruk av beltebil på Høvringen samt hensynet til reiselivsbedriftene førte til at tillatelse ble gitt. Ut ifra hensynet til villreinen - som trenger uforstyrrede beiteområder og ro i forkant av kalvingen - ble imidlertid tidsrommet for bruk av beltebil begrenset til 2. påskedag og ikke til 20. april som reiselivsbedriftene ønsket.

Etter min vurdering har departementet ved å fastsette forskrift om tillatelse til bruk av beltebil imøtekommet Stortingets synspunkter under behandlingen av Dokument nr. 8:56 (2004-2005). Reiselivsbedriftene på Høvringen er gitt mulighet til å fortsette med rutetransport med beltebil inn til Rondane nasjonalpark fra januar og til påskens slutt.