Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:692 (2006-2007)
Innlevert: 06.03.2007
Sendt: 06.03.2007
Besvart: 14.03.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Foreldre som har alvorlig syke barn kan i gitte tilfeller innvilges pleiepenger. Pleiepenger beregnes ut fra foreldrenes inntekt på tidspunktet da barnet ble alvorlig sykt. I enkelte tilfeller mottar foreldre pleiepenger i flere år uten at stønaden f.eks. justeres med endringer i lønns- og prisnivå. Danske myndigheter justerer årlig pleiepengene for at familier med alvorlig syke barn skal kunne opprettholde levestandarden.
Vil statsråden ta initiativ slik at langtidsmottakere av pleiepenger i Norge jevnlig får justert ytelsen?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Pleiepenger kan tilstås til foreldre med omsorg for barn med livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, og pleiepenger utbetales så lenge det er nødvendig. I utgangspunktet skal det ikke utbetales pleiepenger ved varig pleiebehov hos barnet, men gis forhøyet hjelpestønad. Unntak gjelder dersom sykdommen forverrer seg og kommer inn i en ustabil fase. I visse tilfelle kan forhøyet hjelpestønad og pleiepenger ytes samtidig.

Pleiepenger beregnes som sykepenger og er avhengig av foreldrenes inntektsgrunnlag, mens forhøyet hjelpestønad til barn med varig sykdom eller skade gis med fastsatt beløp, hvor høyeste sats i dag utgjør 73 892 kr pr. år (4 ganger ordinær hjelpestønad). Denne satsen fastsettes hvert år. Foreldre i full jobb som får et barn med varig sykdom eller skade med behov for særskilt tilsyn og pleie, vil få pleiepenger en kort periode i en omstillingstid, og deretter forhøyet hjelpestønad. Pleiepenger skal ikke ytes for å dekke inntektstap som følge av varig pleiebehov hos barnet.

Det er i ytterst få tilfelle at foreldre vil motta pleiepenger i mange år. Ved enkelte progredierende lidelser kan det ytes pleiepenger selv om lidelsen er varig, da pleiepenger tilstås i ustabile perioder hvor sykdommen forverrer seg. For alvorlig progredierende sykdommer er det vanskelig å trekke grensen mellom stabile faser og progredierende faser. Dette innebærer at når slike lidelser forverrer seg til et stadium hvor kravet om svært alvorlig sykdom må anses oppfylt, kan det foreligge kontinuerlig rett til pleiepenger frem til barnet fyller 18 år. Pleiepenger er i utgangspunktet tenkt å dekke inntektstap i kortere perioder. Ved eventuell ny tilståelse av pleiepenger vil det foretas ny beregning av ytelsen.

Pleiepenger indeksreguleres ikke, men i de få tilfellene hvor man betaler pleiepenger over flere år er det grunn til å legge vekt på at fulle sykepenger over flere år er en relativt gunstig ordning. Til sammenligning vil man ved egen sykdom kun motta sykepenger ett år, og deretter gå over på rehabiliteringspenger som utgjør 66 pst. av inntektsgrunnlaget. Dette er bakgrunnen for at jeg ikke vil ta initiativ til å vurdere endringer i reglene for pleiepenger nå.