Skriftlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:700 (2006-2007)
Innlevert: 07.03.2007
Sendt: 08.03.2007
Besvart: 14.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): Ifølge tall fra Kommunal Rapport og Kommunenes Sentralforbund (KS) ligger kommunesektoren an til å gå med et overskudd på om lag 10 mrd. kr i 2006.
Er det mulig å få en oversikt som viser hvor mye av dette overskuddet som stammer fra økte skatteinntekter?

Begrunnelse

En regnskapsundersøkelse som KS offentliggjorde 27. februar i år viser at kommunesektoren bedret økonomien betydelig i løpet av 2006 og at sektoren samlet ligger an til å få et overskudd på over 10 mrd. kr i 2006. Bare to av hundre kommuner går med underskudd.
Ifølge rapporten fra KS skyldes dette spesielt to forhold: god økonomi- og kostnadsstyring og høy ekstraordinær skatteinngang på slutten av året.
En utfordring for sektoren er at økte skatteinntekter er en engangsinntekt som ikke automatisk videreføres. Derfor bør ikke disse pengene brukes til å øke driftsutgiftene permanent, men til vedlikehold og engangsutgifter.
Også for ryddigheten i den politiske debatt om kommuneøkonomi er det viktig å få en oversikt over hvor stor andel av overskuddet som skyldes økt skatteinngang til kommunene. Jeg ber derfor om en oversikt/beregning over hvor mye av overskuddet i kommunesektoren som skyldes økt skatteinngang, gjerne brutt ned på enkeltkommuner om mulig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På basis av foreløpige regnskapstall fra et utvalg kommuner og fylkeskommuner anslår Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) netto driftsresultatet for kommuner og fylkeskommuner samlet til om lag 5½ pst. av inntektene i 2006. Til sammenlikning anslås netto driftsresultatet i kommunesektoren i 2006 til 3,6 pst. Netto driftsresultatet i kommunesektoren har økt fra om lag 9 mrd. kr i 2005 til om lag 15 mrd. kr i 2006. Økningen i netto driftsresultat fra 2005 til 2006 må ses i sammenheng med at skatteinngangen ble betydelig høyere enn ventet.

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Utviklingen i kommunesektorens utgifter er dermed like avgjørende for netto driftsresultatet som utviklingen i inntektene. Det foreligger ikke anslag for hvordan kommunesektorens utgifter ville utviklet seg dersom inntektsveksten hadde vært som anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2006. Det er dermed ikke mulig å svare på hva netto driftsresultatet ville vært uten merskattevekst gjennom 2006.

Skatteinntektene til kommunesektoren i 2006 er oppjustert med drøyt 6 mrd. kr etter Revidert nasjonalbudsjett 2006. Finansdepartementet utarbeider ikke skatteanslag for den enkelte kommune og fylkeskommune, og det er dermed ikke mulig å gi kommunevise og fylkeskommunevise tall for merskatteveksten.