Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:709 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 16.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Ifølge Adresseavisen på kvinnedagen 8. mars har St Olavs hospital bestemt at en kvart fødeavdeling stenges ett år etter at den nye fødeavdelingen ved sykehuset ble åpnet. Syv av 28 senger fjernes. Dette er helt uholdbart og innebærer at kvinner som har født må reise hjem etter to dager i motsetning til tre i dag. De rødgrønne garanterte et bedre helsetilbud i Midt-Norge i valgkampen. Så langt har det kun vært nedskjæringer ved sykehuset.
Vil statsråden overprøve beslutningen om at en kvart fødeavdeling nedlegges?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Den økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge RHF og ved St. Olavs hospital er, som representanten er kjent med, alvorlig. Den økonomiske utviklingen har vært tema i flere foretaksmøter og oppfølgingsmøter som har vært holdt med Helse Midt-Norge RHF i 2006. Regjeringen har redegjort nærmere for blant annet situasjonen i Helse Midt-Norge i St.prp.nr. 44 (2006-2007) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet. Forslaget om tilleggsbevilgning vil, med forbehold om Stortingets behandling, avhjelpe situasjonen i Helse-Midt Norge, men fortsatt er de økonomiske utfordringene betydelige i regionen.

Helse Midt-Norge opplyser at St. Olavs hospital har satt i gang en rekke tiltak for å utvikle og sikre et godt tilbud til mor og barn. Dette omfatter ekstra barnelegekontroll før hjemreise, styrking av ammepoliklinikktilbudet, forbedret informasjon fra sykehuset til de enkelte kommuner; for eksempel ved behov for tett oppfølging fra helsestasjon. Når det gjelder liggetid legger St Olavs hospital opp til at den fødende kan skrives ut tidligere enn det som gjøres i dag. Helse Midt-Norge har presisert at dette gjøres etter individuell vurdering, slik at alle som trenger det blir tilbudt lengre opphold.

Tilbudet i Helse Midt-Norge er lagt opp til å ha et lokalbasert fødetilbud. Det legges til rette for at fødende med bosted i Nord-Trøndelag og Orkdal tilbys plass på henholdsvis Levanger og Orkdal sykehus. Begge sykehusene har i dag kapasitet til å motta flere fødende.

Jeg ser positivt på at det ved St Olavs hospital nå er igangsatt et arbeid med å organisere tjenestetilbudene på nye måter og utvikle faglige tilbud som også er økonomisk rasjonelle. Dette er en utvikling som bør fortsette. Jeg har tiltro til at det arbeidet som nå er startet opp ved St. Olavs hospital vil sikre et godt fødetilbud i regionen, samtidig som man iverksetter helt nødvendige innsparingstiltak for å nå resultatkravene.