Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:711 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 16.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): De siste årene har den prosentvise andelen aksjer eid av private ved Oslo Børs gradvis blitt mindre og er nå på under 4 pst. Dette er vesentlig lavere enn de fleste sammenlignbare land. En slik utvikling medfører at størstedelen av private sparere ikke får nyte godt av den langsiktige meravkastningen som sparing i aksjer gir i forhold til å plassere pengene i bank.
Vil finansministeren vurdere tiltak for å stimulere til økt privat sparing i aksjer?

Begrunnelse

I forbindelse med at finanskomiteen besøkte Oslo Børs den 6. mars 2007 ble det fra ledelsen i Oslo Børs kastet frem et forslag om at private kunne opprette en aksjekonto som var avskjermet andre private bankkontoer og der skatteplikt kun ble utløst når eventuelt overskudd ble tatt ut av aksjekontoen. En slik ordning vil ha mange likhetstrekk som aksjeselskaper som handler aksjer der heller ikke skatteplikt vil inntre før overskuddet tas ut i form av utbytte.
Det ville vært ønskelig at finansministeren i sitt svar også gir en kort vurdering om en slik ordning kan være et aktuelt tiltak for å øke den private sparingen i aksjer.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det norske inntektsskattesystemet bygger på et prinsipp om likebehandling av ulike investerings- og finansieringsformer. Dette er for å sikre at ikke skattleggingen vrir investeringssammensetningen bort fra det som gir størst samfunnsøkonomisk avkastning.

Et viktig element i skattereformen var innføring av utbytteskatten. For å unngå at utbytteskatten skaper en vridning mellom investeringer i aksjer og andre typer finansielle investeringer, ble skjermingsfradraget innført. Videre ble fritaksmetoden innført for selskapsaksjonærer, for å unngå beskatning i flere ledd der man har en kjede med eiere. Disse modellene er ment å sikre at ikke utbytteskatten øker bedriftenes kapitalkostnader knyttet til finansiering med ny norsk egenkapital. Jeg anser det ikke som nødvendig å stimulere til økt aksjesparing, for eksempel med en avskjermet aksjesparekonto, for å ivareta dette hensynet.

Jeg er uenig i at inntektsskattesystemet er til hinder for at private sparere kan nyte godt av den langsiktige meravkastningen knyttet til å spare i aksjer. Et inntektsskattesystem som likebehandler forskjellige sparemåter, vil gi den største samfunnsøkonomiske avkastningen av den samlede finansielle sparingen i Norge. Skjermingsmetoden sørger i prinsippet for at det marginale kravet til avkastning for å investere i aksjer, ikke er høyere enn for andre spareformer når det tas hensyn til ulik risiko. Derfor gir heller ikke hensynet til en best mulig sparesammensetning grunn til å stimulere til økt aksjesparing gjennom skattesystemet.