Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:738 (2006-2007)
Innlevert: 14.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 22.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Hvordan vil statsråden sikre en fortløpende evaluering av behandlingstilbudet knyttet til preimplantasjonsdiagnostikk, eventuelt i kombinasjon med tilbud om kartlegging av vevsforlikelighet, slik at det i ettertid er mulig å vurdere så vel kostnad/nytte av behandlingen, samt hvorvidt den behandlingen som er gitt har ført fram til forventet resultat?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som jeg gjorde rede for i svarbrev av 12. februar 2007 til spørsmål nr. 544 til skriftlig besvarelse, mener jeg det er svært viktig å få en oversikt over foretatte behandlingsforsøk og antall barn født etter preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). I Ot.prp. nr. 26 (2006-2007) foreslås det bl.a. at PGD skal rapporteres til Medisinsk Fødselsregister, noe som vil muliggjøre kontroll og gjennomføring av studier vedrørende hvordan det går med barn som er unnfanget ved hjelp av PGD og PGD/HLA.

Som nevnt i mitt brev 12. februar vil en konkret oppfølging av barn født etter PGD og barn som er behandlet med stamceller fra et barn født etter PGD/HLA, kunne gjøres gjennom enkeltstående forskningsprosjekter basert på dispensasjon fra taushetsplikten.

Videre viser jeg til at regjeringen i Ot.prp. nr. 26 side 61 har foreslått at det etter en tids praksis gjennomføres en evaluering av resultater og eventuelle konsekvenser på individnivå. En slik evaluering forutsetter samtykke fra de berørte parter.

Slike evalueringer og undersøkelser kan foretas av departementet selv eller av en underliggende etat. Evalueringsprosjekter kan også gjennomføres av forskergrupper eller lignende. Hvordan dette konkret skal gjøres, vil vi ta endelig stilling til når lovendringene er vedtatt og vi har fått noen flere erfaringer å bygge undersøkelsene på.

Jeg viser også til at bioteknologiloven skal evalueres etter fem års praktisering, i tråd med Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Innst. O. nr. 16 (2003-2004) til Ot.prp. nr. 64 (2002-2003) Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Jeg vil til slutt påpeke at Helsetilsynet i fylket alltid har et løpende ansvar for å føre tilsyn med alt helsevesen og helsepersonell i fylket.