Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:741 (2006-2007)
Innlevert: 14.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 23.03.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Fylkesmannen i Hordaland har den klare meldingen til Austevoll kommune at uten eiendomsskatt i kommunen blir det ingen flere skjønnsmidler.
Vil kommunal- og regionalministeren be fylkesmennene om å "være varsomme" med å gi skjønnsmidler til kommuner uten eiendomskatt, og støtte dette utidige presset mot kommunene og lokaldemokratiet?

Begrunnelse

Hvert år fordeles penger til kommunene i form av skjønn. Fylkesmennene kan holde tilbake en pott til fordeling i løpet av året, særlig tiltenkt kommuner med dårlig økonomi. Kommunaldepartementet gir retningslinjer for skjønntildelingen. "Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag."
Lokaldemokratiet er ikke særlig glad for slike instrukser fra fylkesmennene, kommunene liker ikke at skjønnsmidlene blir knyttet til et slikt spørsmål. Mange kommuner ønsker ikke eiendomskatt. Det er lite rettferdig og ikke noe sjakktrekk for å trekke ny ungdom til kommunen. Mange unge etablerer seg i kommunen, som pendler inn mot Bergen. Dette vil fører til voldsom vekst i bolig- og tomtepriser. Å legge eiendomskatt på toppen av kostnadene for de som ønsker å etablere seg i kommunen, er ikke de beste grepene mann kan gjøre for å tiltrekke seg nye unge i etableringsfasen.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Først og fremst er det viktig å påpeke at kommunal eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt. Det er kommunene selv som bestemmer om de vil innføre den eller ikke.

Kommuner som er i økonomisk ubalanse har selv hovedansvaret for å få orden i egen økonomi. Fylkesmannen kan likevel etter en nærmere vurdering gi skjønnsmidler for å avhjelpe den økonomiske ubalansen. Økt skjønnstildeling fra fylkesmannen må imidlertid kombineres med at kommunen selv setter i verk tiltak for å gjenopprette den økonomisk ubalansen. I departementets retningslinjer for fylkesmannen sin skjønnstildeling står følgende: "Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag eller som motsetter seg gjennomføring av forsvarlige utgiftsreduserende tiltak."

Jeg vil understreke at det på dette punktet ikke har vært gjort endringer i fylkesmennenes retningslinjer for skjønnstildelingen de siste årene.

Austevoll kommune er for 2007 blitt tildelt 3,8 mill. kr i skjønnsmidler av fylkesmannen. Austevoll kommune er en av kommunene i Hordaland som har fått mest i skjønnsmidler i 2007.

I brev til Austevoll kommune av 11. januar.2007 vedrørende budsjett og økonomiplan skriver fylkesmannen følgende:

"Etter fylkesmannen si vurdering er kommunen sin økonomiske situasjon så alvorleg at kommunen bør nytta høve til å auka eigedomsskatteinntektene, jf. den vedteke lovendringa.

I reviderte retningsliner (Kommunaldepartementet) for fordeling av skjønsmidlar 2007 mellom kommunane er det bl.a. gitt uttrykk for at fylkesmennene bør vere varsam med å gi skjønsmidlar til kommunar som ikkje nyttar sitt eige inntektsgrunnlag pkt. (2.2.4.).

Fylkesmannen må legge dette til grunn også i samband med fordeling av ufordelt skjønsramme for 2007, jf. lovendring om eigedomsskatt og kommunen sin søknad i brev av 30. januar d.å. om ekstra skjønstilskot. Fylkesmannen vil fordela gjenståande skjønsmidlar for i år til sommaren. Om kommunen utvidar eigedomsskatten til faste eigedomar i heile kommunen f.o.m. 2007, vil kommunen kunne få tilskot av ufordelt skjønsramme i år."

Fylkesmannens brev til Austevoll kommune er etter min vurdering tilpasset de gjeldende retningslinjene for skjønnstildelingen. Jeg vil understreke at dersom kommunen ikke ønsker å innføre eiendomsskatt, kan den alternativt oppfylle kravet om økonomisk balanse ved utgiftsreduserende tiltak, jf. retningslinjene.