Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:751 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 22.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt en odelstingsproposisjon om ny vergemålslov?

Begrunnelse

Justis- og politidepartementet oppnevnte 6. april 2001 et utvalg for å revidere lov av 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål. Etter mandatet skulle utvalget foreta en grunnleggende gjennomgang og modernisering av denne lovgivningen for å bedre rettssikkerheten for de som disse lovene tar sikte på å beskytte, og for å få mer hensiktsmessige og tidsmessige ordninger. Det var spesielt nevnt at utvalget skulle vurdere behovet for særregler for enslige mindreårige asylsøkere. NOU 2004:16 Vergemål ble lagt frem for Justis- og politidepartement 17. september 2004. Departementet begynte da å arbeide med en ny vergemålslov på grunnlag av forslaget i NOU 2004:16 Vergemål.
Venstre er bekymret for hvordan vi i Norge behandler enslige mindreårige asylsøkere. Vi har sett eksempler i media i det siste på at denne gruppen i stor grad er fratatt rettssikkerhet og omsorg. Venstre håper at en bedre vergeordning for denne gruppen kunne være et viktig skritt i riktig retning. Vi håper derfor at Stortinget får et forslag til ny vergemålslov om ikke lenge.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet arbeider for tiden med oppfølgningen av NOU 2004:16 Vergemål. Arbeidet med vergemålslovgivningen gis høy prioritet i departementet. Et av de sentrale spørsmål i denne sammenheng gjelder organiseringen av overformynderiene, og dette har en side til organiseringen av det regionale (fylkeskommunale) forvaltningsnivået. Når det gjelder tidspunktet for fremleggelse av en odelstingsproposisjon om vergemål, legger Justisdepartementet derfor opp til at proposisjonen først bør legges frem når den fremtidige organiseringen av det regionale forvaltningsnivået er avklart.

Når det gjelder spørsmål om behovet for særregler om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere, vurderes dette særskilt og uavhengig av det øvrige utredningsarbeidet. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som for tiden har ansvaret for oppfølgingen av dette.