Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:758 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til spørsmål nr. 1095, datert 26. juni 2006 om restskatt, påfølgende saksbehandlingsfeil, nedsettelse av skattekrav og påfølgende betaling innen treårsfristen, med tilhørende svar fra finansministeren.
Fastholder finansministeren fremdeles sitt svar, og vil finansministeren sørge for at praksis skjer i tråd med dette?

Begrunnelse

Problemstillingen kan eksemplifiseres som følger: Skattyter X ble etterlignet skatt for fem år, 1988-1992, og tillagt 60 pst. straffeskatt. Dette resulterer i et betydelig skattekrav fra ligningsmyndighetene. Det fremkommer i 2002 at skattyter X er blitt lignet på feil grunnlag som følge av en relatert rettssak, og skattekravet nedsettes til 170 000 kr. X betaler hele beløpet innen treårsfristen. Spørsmålet blir om X skal godskrives pensjonspoeng for hele perioden.
Finansministerens svar sist denne problemstillingen ble reist i 2006 var at pensjonspoeng skulle beregnes for hele perioden, likevel skjer ikke dette i praksis.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er ikke kjent med at praksis avviker fra det jeg ga uttrykk for i svarbrev av 4. juli 2006 på spørsmål nr. 1095 fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter.

I denne type saker er det imidlertid et komplisert samspill mellom flere ulike forvaltningsorganer. Skattedirektoratet, ligningskontoret og skatteoppkreveren har alle oppgaver i denne type saker. I tillegg er arbeids- og velferdsetaten involvert. Dels skjer behandlingen elektronisk, men det foretas også manuelle behandling for å ta ut saker som omfattes av unntak fra utgangspunktet etter folketrygdloven § 3-15 femte ledd om at det skal skje nedsettelse av den pensjonsgivende inntekt. At det på denne bakgrunn kan forekomme feil i enkeltsaker kan jeg ikke utelukke, men jeg fastholder at regelverket på området skal forstås slik som forutsatt i mitt tidligere svar til stortingsrepresentanten Gjermund Hagesæter.

For å sikre at det ikke foreligger uforutsette feil i rutiner eller forståelse av regelverket på området, vil jeg be Skattedirektoratet om en gjennomgang av saksområdet. En slik gjennomgang vil også omfatte kontakt med Arbeids- og velferdsetaten for å sikre at disse sakene blir behandlet på en enhetlig og korrekt måte.