Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:759 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Besvart: 23.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til brev sendt til nærings- og handelsministeren mandag 12. mars 2007 der stortingsrepresentant Kåre Fostervold og undertegnede tar opp konflikten mellom NBF og Innovasjon Norge/ambassadøren i Kina.
Kan statsråden også i den forbindelse gi en redegjørelse om Innovasjon Norge har spesiell avtale med kinesiske myndigheter mht. fritak for regnskapslovgivningen, skattelovgivningen, valutalovgivningen og banklovgivningen?

Begrunnelse

Det har blitt stilt spørsmålstegn om Innovasjon Norge driver virksomhet i Kina uten å være registrert som eget foretak. Jeg viser til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kåre Fostervold i dag om dette. Hvis det viser seg å være riktig, og det bryter med kinesisk lovgivning, vil det kanskje bety at det gjøres slik i andre land med lignende operasjonsmønster i navnet som Handelsavdelinger ved ambassadene. Fint om man samtidig kan få en redegjørelse om dette.
Hvis det ikke er registrert som eget foretak, så vil det slik jeg forstår det være brudd på flere lover:

Regnskapslovgivning:

Det bes om å få en redegjørelse om at det er slik at Innovasjon Norge driver næringsvirksomhet uten å levere regnskaper til kinesiske myndigheter, og da bryter regnskapslovgivningen.

Skattelovgivning:

Det bes om å få en redegjørelse om det er riktig at Innovasjon Norge driver næringsvirksomhet uten å betale skatter og avgifter, dvs. skatte- og avgiftsunndragelser.

Valutalovgivning:

For rådgivende tjenester Innovasjon Norge utfører i Kina, med personale bosatt og arbeidende i Kina, forstår jeg at dette faktureres fra Innovasjon Norge i Norge og betales til Innovasjon Norge i Norge. Det bes om at statsråden redegjør om dette, og om dette er i strid med kinesisk valutalovgivning.

Banklovgivningen:

Det påstås at Innovasjon Norge Beijing fortsatt bruker NTC (Norwegian Trade Council) sitt gamle stempel som kontosignatur ovenfor Bank of China (BOC), og at kontoen Innovasjon Norge har i Bank of China fortsatt er i NTC sitt navn. Videre om Innovasjon Norge Beijing har gitt Bank of China (BOC) beskjed om at Eksportrådet/Norwegian Trade Council (NTC) ble innfusjonert i Innovasjon Norge pr. 1. januar 2004. Hvis det ikke er gjort om det er da brukt en bankkonto ulovlig i over 3 år under falsk og ikke-eksisterende navn på kontoinnehaver. Det bes også om man kan få en redegjørelse om dette.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innovasjon Norge driver ikke egen registrert virksomhet i Beijing og Shanghai. Innovasjon Norge finansierer et antall utsendte medarbeidere ved utenriksstasjoner, herunder ved ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai. Aktivitetene til næringslivsmedarbeiderne ved ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai utgjør en integrert del av disse utenriksstasjonenes virksomhet, og er ikke å anse som næringsvirksomhet i relasjon til vertslandets lover.

Næringslivsmedarbeiderne er anmeldt som spesialutsendinger ved de to utenriksstasjonene, dvs. med status som utenrikstjenestemenn. I 2007 vil deres status bli endret til såkalte "andre utsendinger" ved utenriksstasjonene, jf. utenriksloven § 7 og St.prp. nr. 23 (2006-2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet og Stortingets vedtak om at "Stortinget sitt vedtak nr. 560 (2002-2003) om at Innovasjon Norge sine utsendingar i utlandet blir integrert i utanrikstenesta og meldt som spesialutsendingar, blir oppheva".

På utenriksstasjoner hvor Innovasjon Norge ikke finansierer næringslivsmedarbeidere, er det ambassadens øvrige medarbeidere som forestår det næringsfremmende arbeidet. Dette gjelder flertallet av norske utenriksstasjoner.

Det er en viktig del av utenrikstjenestens virksomhet å fremme interessene til eget lands næringsliv. Slik virksomhet skal utøves innen rammene av Wien-konvensjonene om diplomatisk og konsulært samkvem, og i samsvar med vertslandets lover. Ambassader og generalkonsulater skal ikke levere regnskap eller skatte til vertslandet. Man følger de valutaregler som gjelder på stedet.

Innovasjon Norge har overtatt samtlige aktiva og passiva fra de tidligere virksomhetene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere, herunder en konto i Bank of China. Denne bankkontoen står fortsatt i Norwegian Trade Councils navn fordi enkelte praktiske forhold vedrørende iverksettelsen av samarbeidsavtalen mellom Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge har tatt tid. Det vil nå bli tatt skritt for å endre betegnelsen på denne kontoen.