Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:767 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Besvart: 20.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I 1992 søkte Glommen og Laagen Brukseierforening om konsesjon for Marsjøen i Folldal. Dammen står der og er i bruk som et stort naturinngrep, uten at konsesjonssøknaden er avgjort etter 15 års behandling. Kommunen har derfor heller ikke fått en krone i inntekter fra konsesjonskraften.
Mener statsråden at dette er en akseptabel behandlingstid, og vil statsråden ta initiativ til at saken løses og at Folldal kommune får etterbetalt for inntekter som er tapt på grunn av lang saksbehandling?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Reguleringene av Elgsjø og Marsjø ble tatt i bruk i begynnelsen av forrige århundre for å sikre elektrisk kraft til gruvedriften i Folldal. Konsesjonen med reguleringsretten for Elgsjø og Marsjø utløp 5. januar 1990, og reguleringsanleggene mv. hjemfalt til staten. I brev av 28. november 1991 fra Olje- og energidepartementet ble Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) gitt en midlertidig tillatelse til å fortsette manøvreringen av Elgsjø- og Marsjøreguleringen inntil konsesjonsspørsmålet blir avgjort. GLB har søkt om å få overta dammene i Elgsjø og Marsjø, bruksretten til veien fra Dalsætra til Marsjø og reguleringskonsesjon etter vassdragsreguleringsloven for Elgsjø og Marsjø.

NVE oversendte innstilling i saken til Olje- og energidepartementet i desember 2002. NVE anbefaler at GLB gis tillatelse til videre regulering av Elgsjø og Marsjø. NVE anbefaler også at GLB får overdratt fra staten dammene i Elgsjø og Marsjø, bruksretten til grunn under og rundt dammene, og eiendomsretten til veianleggene Dalsætra-Marsjø og Bekkelægret-Elgsjø.

I 2002 ble Knutshø landskapsvernområde opprettet. Elgsjøen ligger inne i dette landskapsvernområdet. NVE har pålagt GLB rehabilitering av Elgsjødammen ut fra sikkerhetsmessige hensyn. GLB søkte i 2004 Oppdal kommune, som lokal forvaltningsmyndighet for Knutshø Landskapsvernområde, om dispensasjon fra vernebestemmelsene for å ruste opp anleggsveien til Elgsjø for å kunne gjennomføre rehabiliteringen av dammen. Oppdal kommune ga tillatelse til opprustingen, men vedtaket ble omgjort av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i februar 2006. GLB påklaget DNs avgjørelse til Miljøverndepartementet. I drøftingsmøte mellom DN og GLB i oktober 2006 ble det bestemt at GLB skal utarbeide en plan for bygging av anleggsveien, som antas å foreligge sommeren 2007. For GLB er opprusting av anleggsveien til Elgsjø en forutsetning for å overta reguleringene av Elgsjø og Marsjø.

Sluttbehandlingen i departementet av konsesjonssøknaden for Elgsjø og Marsjø avventer utfallet i saken om opprusting av anleggsveien til Elgsjødammen. I brevet til GLB om midlertidig fortsettelse av reguleringen ble det forutsatt at GLB påtar seg de forpliktelser som følger av den opprinnelige konsesjonen. Konsesjonen inneholder ikke vilkår om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft. NVE har derfor foreslått at vilkårene om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft bare skal gjelde fra tidspunktet når ny konsesjon gis. Departementet skal foreta en vurdering av kravet om etterbetaling når saken avgjøres.

Jeg beklager den lange saksbehandlingstiden. Dette skyldes dels stor pågang av saker i NVE på den tiden og at NVE måtte foreta strenge prioriteringer, dels problemene knyttet til anleggsveien til Elgsjødammen. Departementet kan ikke sluttbehandle reguleringssaken før det er klart at miljømyndighetene gir adgang til opprusting av anleggsveien.