Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:775 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 19.03.2007
Besvart: 26.03.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I Adresseavisen tirsdag 13. mars står det å lese om et kart som har vært lagt frem i Høyesteretts behandling av arealkonflikter i Røros-traktene ved flere anledninger. Ifølge Helge Hansen, reindriftsagronom i Sør-Trøndelag og Hedmark er dette kartet et falsum.
Dersom dette stemmer, hvilket kart legger statsforvaltningen til grunn for å avklare rettslige arealdisponeringskonflikter i østlige deler av Sør-Trøndelag?

Begrunnelse

NINAs rapport 225 om "Felles politikk for fjellområdene" peker på at arealdisponeringskonflikter er vanlige i østlige deler av Sør-Trøndelag. Videre at "konfliktbildet har blitt skjerpet i forhold til hva som var situasjonen for en generasjon siden" Videre at det er uheldig når sakene ikke kan avklares uten rettslig behandling. Om rettssakene sier NINA: "Her skapes vinnere og tapere som bare øker kløfta mellom partene. Rettssakene om reindriftens rettigheter på privat utmark ved Korssjøfjellet, nord for Aursunden og i Selbu er eksempler på dette." Det slås også fast at i de områder der det er avklart hvor det er beiterett er konfliktnivået langt lavere.
Dersom det nå ikke skulle finnes noe som helst offisielt kart over hvilke beiteområder reindriftsnæringen skal ha tilgang til, vil dette medføre en kraftig eskalering av konfliktnivået i Røros-traktene.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Landbruks- og matdepartementet er kjent med at det i forbindelse med arealkonflikter i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde har vært lagt fram et kart som grunnlag for bestemte oppfatninger om rettighetsmessige forhold. Reindriftsagronomen i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde tok dette opp med departementet allerede i 1997. Departementet gav da uttrykk for at det konkrete kartet som hadde foranlediget reindriftsagronomens henvendelse hit, ikke var laget i departementet, og at departementet heller ikke hadde fattet vedtak som skulle innebære noen aksept av de rettighetsmessige forhold som kartet skulle avspeile. Kopi av Landbruksdepartementets brev av 5. desember 1997 til Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark følger vedlagt til orientering.

Til grunn for Reindriftsforvaltningens virksomhet ligger inndelingen i reinbeiteområder og reinbeitedistrikter, jf. reindriftsloven § 2. For så vidt gjelder Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde, er distriktsgrensene fastsatt ved kongelig resolusjon av 10. juli 1894, og departementsvedtak av 12. mai 1964 (endrede grenser for Elgå reinbeitedistrikt). Vedlagte kartskisse gir et bilde av distriktsinndelingen, hvor 1,2,3 og 4 viser henholdsvis Essand, Riast-Hylling, Elgå og Femund reinbeitedistrikter.

Av reindriftsloven § 2 første ledd tredje punktum, følger det at de utmarksstrekninger som inngår i reinbeiteområdene er å anse som lovlig reindriftsareal med mindre annet følger av særlige rettsforhold. Særlige rettsforhold vil mest typisk være en rettskraftig dom som fastslår at reindriftsrett ikke eksisterer på et nærmere angitt areal, slik vi har sett eksempler på gjennom Høyesteretts avgjørelser i Korssjøfjellsaken og Aursundensaken. Det vises til for øvrig til Ot.prp. nr. 28 (1994-95) og behandlingen av denne proposisjonen i Stortinget, hvor det uttrykkelig ble presisert at bestemmelsen i § 2 første ledd tredje punktum i seg selv ikke vil være rettsstiftende, men skal gi uttrykk for hva som skal anses å være det alminnelige utgangspunktet med hensyn til reindriftsrettens eksistens i reinbeiteområdene. Foreligger ikke særlige rettsforhold, skal det legges til grunn at rett til reinbeite gjelder.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1

Brev fra Landbruksdepartementet, datert 5. desember 1997 til Reindriftsforvaltningen for Sør-Trøndelag/Hedmark, vedrørende spørsmål vedrørende kart:

Det vises til Deres brev av 20. mai og 31. oktober 1997, samt møte i Landbruksdepartementet 27. november 1997.

Ved Deres brev av 20. mai 1997 ble det oversendt et kart hvor noen områder er farget med gult og noen områder er farget med rødt. Som underlagskart er benyttet "Oversigtskart udarbeidet som Bilag til Lappekommissionens Indberetning 1891. Maalestok 1:400 000".

Kartet har en påtegning slik det framgår av vedlegg.

Det er helt på det rene at kartet med ovennevnte påtegning ikke er laget av Landbruksdepartementet.

Påtegningen på kartet har for øvrig en rekke feil og unøyaktigheter og er etter vårt syn direkte villedende:

I en "tegnforklaring" omtales gule og røde områder som henholdsvis godkjente og forbudte områder for reinbeite "...i flg. lappekomisjonen"/ "i følge lappekomisjonen". l innstillingen side 42 første spalte fjerde avsnitt er det imidlertid sagt følgende: "Forsaavidt Kommissionen under sin Beskrivelse af paagjældende Trakter har omhandlet Grændsen for Lappemes Brug efter gammel Sædvane, er dette derfor kun en paa de stedfundne Undersøgelser bygget Meningsudtalelse (vår utnevning), under hvilken Kommissionen med Hensyn til Fordringerne til den faktiske Udøvelse har søgt at henholde sig til Reglerne om Alders Tids Brug (Oth. Prop. No. 2 1871, Pag. 12)." Lappekommisjonen har således ikke med rettslig bindende virkning fastslått hvor reindriftsrett gjelder eller ikke gjelder. Vi viser for øvrig til innstillingen i sin helhet.

Nederst i påtegningen er det vist til et vedtak som skal være fattet av Landbruksdepartementet 12. april 1964. Vi kjenner ikke til dette. Derimot er det 12. mai 1964 fattet et vedtak om grenser og beitetid for Elgå reinbeitedistrikt. Kopi av dette vedtaket følger vedlagt.

Landbruksdepartementet har ikke fattet noe vedtak som skulle innebære en aksept av den rettighetsbeskrivelse det av Dem oversendte kart gir uttrykk for.

Vi har avfotografert i farger det originale kartbilaget til "Lappekommissionens Indberetning". Dette oversendes i 15 bekreftete eksemplarer i egen ekspedisjon. Vi antar at det vil være aktuelt å distribuere kartene til forskjellige offentlige og private interesser.

Med hilsen

Almar Sagelvmo

landbruksdirektør

Tor Kjøllesdal

rådgiver

Vedlegg 2

Kart: Sør trøndelag/Hedmark reinbeiteområde

Trollheimen og tamreinlagene.