Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:776 (2006-2007)
Innlevert: 19.03.2007
Sendt: 20.03.2007
Besvart: 26.03.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvordan stiller statsråden seg til at konsulentbyråer foretar tilsynelatende ikke-kvalitetssikrede vurderinger av norsk skole som legges til grunn for faglige og pedagogiske prioriteringer for fylker, kommuner og skoler, og hvordan vil statsråden sikre at kvaliteten på tjenester som kjøpes i denne sammenheng er tilfredsstillende faglig, pedagogisk og etisk?

Begrunnelse

I det siste har det gjennom aviser, skoletidsskrifter og i NRKs Dagsrevyen kommet frem kritikk og uro knyttet til bruk av private konsulentbyråer i norsk skole. Kritikken gjelder spesielt virksomheten til firmaet Læringslaben, som har oppdrag for en rekke av landets fylker og kommuner.
Kritikken er hovedsaklig fremmet av skolefolk og deres fagorganisasjoner (Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag) samt av en rekke fagfolk i ulike fag ved norske universiteter og høgskoler. Kritikken går dels på svak faglighet i analyser og rapporter, dels på at det på slikt grunnlag felles klare dommer som gjelder kvaliteten i skole og undervisning. Disse analysene brukes til å prioritere innsatsområder i mange fylker, kommuner og skoler, deriblant midler som skulle gå til Kunnskapsløftet. Betydelige midler synes dermed å gå til kurs der man lærer å fortolke resultatene i de analyser som er foretatt snarere enn å sikre enn reell kompetanse- og kvalitetsheving.
De til dels sterkt kritiserte konklusjonene fra Læringslabens rapporter har også gitt store oppslag i norske medier, med negative omtaler av elevers forhold til skolen og lærernes sviktende kompetanse og innsats. Dette kan bidra til å sette norsk skole i et både uriktig og uheldig lys.
Det synes også som om Læringslaben kan ha opprettet en privat og kommersiell skoleportal med både data og vurderinger ned til skolenivå. Der det er få respondenter synes det mulig å identifisere hva enkeltpersoner kan ha svart. De personvernrettslige forhold knyttet til både data og analyser synes noe uklare.
Etter det undertegnede har registrert har nasjonale skolemyndigheter ennå ikke ytret seg klart om saken. Undertegnede er av den oppfatning at statlige myndigheter bør klargjøre sin stilling i en så viktig sak.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I de siste månedene har kvaliteten på vurderinger av norsk skole gjennomført av private konsulentbyråer kommet i medias søkelys. Det har særlig blitt rettet kritikk mot et bestemt konsulentfirma og det ble reist viktige spørsmål knyttet til skolevurdering som grunnlag for skoleutvikling.

Jeg vil at kvalitetsutviklingen i norsk skole skal støtte seg på et sikkert kunnskapsgrunnlag. Utdanningsmyndighetene er i ferd med å etablere flere virkemidler som legger til rette for at skolene og skoleeierne kan drive et godt utviklingsarbeid. Nasjonale prøver og ulike kartleggingsverktøy og kartleggingsprøver skal blant annet gi skolene informasjon om elevenes resultater som grunnlag for utviklingsarbeid.

Skoleporten er et verktøy for skoleeiere, skoleledere og lærere som disse kan bruke i sitt arbeid med kvalitetsvurdering og utvikling. Skoleporten innhenter ikke egne data, men bygger på andre kilder i SSB og Utdanningsdirektoratet. Dette er kilder som skolene og skoleeiere har tilgang til. Det skal utarbeides standardtabeller og forklarende og veiledende tekster slik at skoler bedre kan bruke Skoleporten som redskap i arbeidet for skoleutvikling. Utdanningsdirektoratet utvikler videre datagrunnlaget og gode indikatorer for kvalitet. Jeg vil også nevne brukerundersøkelser som er viktige som grunnlag for kvalitetsutvikling av skolene; Elevundersøkelsene, Lærlingundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen utviklet av Utdanningsdirektoratet.

Skolene og skoleeierne står fritt til å etterspørre kunnskap som grunnlag for sitt utviklingsarbeid. Statlige utdanningsmyndigheter har verken myndighet eller ressurser til å kvalitetssikre de tjenestene som tilbys. Jeg forutsetter at skoleeierne selv vurderer hva slags eventuelle konsekvenser medieoppslagene får for deres bruk av denne type tjenester.

Jeg mener det er positivt med en kvalifisert debatt om skolens virksomhet og dens resultater. Vurdering av kvaliteten på opplæring er faglig sett utfordrende. Det er etter min oppfatning i skolens interesse at det blir et større faglig engasjement og en bredere offentlig debatt om disse spørsmål.