Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:786 (2006-2007)
Innlevert: 21.03.2007
Sendt: 21.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Hovedmålet med Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er å sikre pasientene erstatningsrettslige vern.
Vil statsråden bidra til at erfaringsmateriell fra pasientskadesakene blir anvendt til kvalitetsutvikling, skadeforebygging og pasientsikkerhetsarbeid for å redusere omfanget av feilbehandling og skader?

Begrunnelse

Det er viktig at pasienter som har vært utsatt for skade ved behandling av sykdom sikres rettmessig erstatning. Det må også ha høy prioritet å unngå at skader oppstår, og det ligger et stort potensial for læring i de rundt 25 000 ferdigbehandlede sakene i arkivet til Norsk pasientskadeerstatning. Helsevesenet har så langt vist liten interesse for dette materialet. På samme måte som læring av avvikshendelser bør også pasientskadesakene aktivt føre til at svikt og feilbehandlinger unngåes. Det er viktig med tiltak som reduserer omfanget av pasientskader spesielt med tanke på de lidelser pasienter og pårørende påføres da økonomisk erstatning aldri vil kunne rette opp helseskader.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse- og omsorgsdepartementet vil bidra aktivt til at erfaringsmateriell fra pasientskadesakene blir anvendt til kvalitetsutvikling, skadeforebygging og pasientsikkerhetsarbeid for å redusere omfanget av feilbehandling og skader.

Hovedoppgaven til Norsk pasientskadeerstatning er å treffe vedtak om erstatning skal ytes og om erstatningens størrelse. I tillegg skal etaten sørge for at det blir utarbeidet og formidlet informasjon om erstatningsordningen og pasientskadeloven til helsepersonell og pasienter, samt legge til rette for at opplysninger om statistikk og oversikter over skader, skadeomfang og risiko gjøres tilgjengelig i det skadeforebyggende arbeidet. NPE sin statistikk vil være en nyttig kilde til identifisering av problemområder i helsevesenet. Etaten arbeider av den grunn aktivt med å øke interessen for sine statistikker.

Det er et felles mål å redusere omfanget av feilbehandling og skader i helsetjenesten. Dette krever imidlertid et bredt spekter av kvalitetsfremmende tiltak i regi av myndighetene og fra helsetjenesten selv. Som et ledd i dette arbeidet har regjeringen i 2007 opprettet Nasjonal enhet for pasientsikkerhet ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Enheten skal bl.a. samle kunnskap om hvilke feil og uønskede hendelser som skjer i helsetjenesten, initiere forsknings- og utviklingsarbeid til fremme av bedre pasientsikkerhet og drive informasjonsarbeid, undervisning og nettverksarbeid til støtte for meldearbeid og kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

Norsk pasientskadeerstatning og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vil nå inngå et formalisert samarbeid om tilgang til data om rapporterte hendelser. Formålet er å bidra til å avdekke risiko for uønskede hendelser og årsakene til disse i helsetjenesten. Arbeidet skal utelukkende ha forbedring og læring som formål.

Norsk pasientskadeerstatning får jevnlig henvendelser fra leger og administrativt ansatte som ønsker tall for sitt helseforetak. I den sammenheng kan det nevnes at etaten årlig gir ut en rapport om sakene fordelt på helseregion og aktuelle helseforetak. Rapporten er et hjelpemiddel til helseforetakenes interne kvalitetsarbeid med skadesaker.

Det kan også trekkes frem at:

- Norsk pasientskadeerstatning planlegger i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter, Statens helsetilsyn og Helse Øst en nasjonal pasientsikkerhetskonferanse høsten 2008.

- Norsk pasientskadeerstatning samarbeider med Norsk gynekologisk forening for å oppnå økt læring.

- Det er publisert en rekke studier med bakgrunn i statistikk og gjennomgang av Norsk pasientskadeerstatning sitt materiale.

Ovennevnte forhold viser et ganske bredt engasjement fra Norsk pasientskadeerstatnings side når det gjelder utnyttelse av etatens statistikk og erfaringsmateriale med tanke på læring og økt pasientsikkerhet. Vi ser nå tegn til at helsevesenet er mer opptatt av å bruke denne kilden. Etaten jobber som omtalt med å gjøre materialet bedre og lettere tilgjengelig.