Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:816 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I 2005 initierte daværende Barne- og familiedepartement to rapporter som gjaldt tiltak til barn av psykisk syke foreldre og barn av rusmisbrukende foreldre. Rapportene synliggjorde stor mangel på tiltak til disse barna. Det ble foreslått midler til tiltak i Bondevik II-regjeringens budsjettforslag for 2006, som Stoltenberg-regjeringen videreførte. Bevilgningen ble videreført og økt til 29 mill. kr i budsjettet for 2007.
Kan statsråden si noe om hvordan midlene brukes, og om det kan dokumenteres konkrete tiltak til barna?

Begrunnelse

Det er positivt at Regjeringen viderefører bevilgningene til barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. Dette var i starten et samarbeid mellom daværende Barne- og likestillingsdepartement og Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Karita Bekkemellem ble spurt om bruken av disse midlene i muntlig spørretime 21. februar i år, spørsmålsstiller var stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad. Statsråden svarte bl.a. følgende: "Når det gjelder den konkrete fordelingen av disse midlene, kan jeg ikke gi et fullstendig svar på det nå, men vil kunne meddele representanten det på et senere tidspunkt." Dette kan ev. tyde på at det ikke lenger er et samarbeid mellom departementene om bruken av midlene eller om tiltakene, noe som etter min mening kan vanskeliggjøre at disse barna fanges opp tidlig. Dersom vi skal lykkes med det, er det viktig at både første- og andrelinjetjenestene er involvert og er opptatt av å fange opp barna, og av å gi konkret hjelp. Dette må skje både ved å ha fokus på eventuelle barn når voksne kommer i kontakt med hjelpeapparatet, men også direkte i møte med barn som man mistenker har problemer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Etter forslag fra Regjeringen, og som ledd i Handlingsplan mot fattigdom, er det i 2007 bevilget 15 mill. kr til tiltak for barn med psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre. En bevilgning til samme formål i 2006, 14 mill. kr over Barne- og likestillingsdepartementets budsjett, er videreført i 2007 slik at vi i år har 29 mill. kr til tiltak for disse barna. Mitt departement samarbeider tett med Barne- og likestillingsdepartementet om den mer konkrete utformingen av tiltakene. Det har vært viktig å få gode innspill fra tjenestene og aktører på feltet for å kunne ta endelig stilling til tiltak. Våre direktorater, Sosial- og helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, har derfor også inngått et samarbeid om tiltaksutvikling på dette området. Det er blant annet ansatt en prosjektleder som skal sørge for at tiltakene settes ut i livet. Vi har nå til vurdering i de to departementene den mer konkrete utformingen av tiltakene, basert på innspill fra blant annet direktoratene samt faglige innspill gjennom rapportene stortingsrepresentant Laila Dåvøy viser til i sitt spørsmål.

Dette er en viktig satsing som vi vil komme godt i gang med i år. Som vi uttrykker det i Handlingsplan mot fattigdom, skal satsingen også omfatte tiltak som kommer barna direkte til gode. Frivillige organisasjoner er i så måte en viktig aktør. Det er allerede igangsatt tiltak rettet mot denne målgruppen i tjenestene i dag, men vi vet at det gjenstår mye for å sikre at disse barna identifiseres og følges opp. Mange av barna vil også være kjent i tjenestene i dag, men det er behov for en mer systematisk tilnærming og oppfølging. Sosial- og helsedirektoratet har under utarbeidelse en veileder med utfyllende anbefalinger til tjenesteapparatet for bedre å ivareta disse barna. Bevilgningen til formålet vil blant annet bli benyttet til å stimulere aktuelle tjenester til å gi tidligere hjelp og langsiktig oppfølging. Det er også nødvendig å avsette midler til økt kompetanseheving, veiledning og forskning på dette området.