Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:793 (2006-2007)
Innlevert: 21.03.2007
Sendt: 22.03.2007
Besvart: 29.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I avisen Budstikka mandag 19. mars kan vi lese at lokalpolitikerne vil tillate reetablering av en brygge i strandsonen på Lysaker mot en erklæring som sikrer folk flest adgang til strandområdet og bryggen. Fylkesmannen har hittil kun vist mild motstand.
Kommer miljøvernministeren til å overkjøre lokaldemokratiet i denne saken, eller vil man tillate at lokalpolitikerne bedrer folk flests mulighet for opplevelse av kontakt med sjøområdene?

Begrunnelse

I Dokument nr. 8:58 (2005-2006) fremmet Fremskrittspartiet forslag om lokal forvaltning av arealer i strandsonen og andre områder. Noe av bakgrunnen for dette forslaget var miljøstatsrådens stadig økende innblanding i lokale byggesaker i landets kommuner - en innblanding som blant annet har blitt begrunnet med allmennhetens interesser i strandsonen. Det er derfor interessant å høre hva statsråden mener i nettopp denne saken, fordi lokalpolitikernes begrunnelse for innvilgelse her nettopp vil være allmennhetens interesser. Her vil vi med andre ord få svar på om statsrådens retorikk om allmennhetens interesser er reell, eller oppkonstruert.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Den saken det refereres til i spørsmålet er nylig behandlet av Bærum kommune. Kommunen har på nærmere angitte vilkår gitt dispensasjon for angjeldende brygge. Dette vedtaket kan påklages, og en eventuell klage skal behandles av fylkesmannen. Fylkesmannen og fylkeskommunen vil også ha klagerett på kommunens vedtak, og klagesaken behandles i så fall av en settefylkesmann.

Miljøverndepartementet har ikke hatt denne saken til behandling, og jeg har ikke grunnlag for å kommentere den. Det er fylkesmannen og fylkeskommunen som skal medvirke i saksbehandlingen av dispensasjonssaker og påse at overordnede interesser blir ivaretatt. Dette gjelder også i forhold til strandsonen.