Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:818 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 29.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ta kontakt med Oslo Sporveier og be dem kjøre strekningen Jar-Bekkestua, eventuelt Jar-Kolsås med trikk inntil gravearbeidet starter, og vil statsråden evaluere det som har skjedd i saken om Kolsåsbanen slik at vi slipper slike situasjoner i fremtiden?

Begrunnelse

I forbindelse med at Kolsåsbanen skal oppgraderes til metrostandard stanset Oslo Sporveier Kolsåsbanen i Bærum den 1. juli 2006. Banen ble stanset så tidlig av sikkerhetsgrunner, ble det sagt. I ettertid har det kommet frem at det var Oslo Sporveiers behov for vogner som var årsaken.
Det ble valgt en midlertidig bussløsning på strekningen, men dette viser seg å føre til trafikkaos i rushtiden. Jeg får daglig melding om fortvilte dagpendlere som blir stående fast i lange køer. Situasjonen er svært vanskelig for mange, og lokalpolitikerne står nærmest maktesløse. Jeg har tatt opp denne problemstillingen med samferdselsministeren flere ganger. Det fremgår av ett av svarene at Statens vegvesen jobber med midlertidig løsning med å opprette et kollektivfelt langs rv 160. Dette vil etter det jeg har fått opplyst hjelpe lite. Problemene er Jarkrysset/rundkjøringen Ullernchausseen/Vækerøveien.
Hele saken rundt Kolsåsbanen er en skandale. Hovedårsaken til den håpløse situasjonen er, slik jeg ser det, samarbeidsproblemer mellom Oslo og Akershus. For at vi skal slippe lignende saker i fremtiden bør departementet gå gjennom saken og se på hva som kunne vært gjort annerledes.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis vil jeg slå fast at oppgradering av Kolsåsbanen og drift av midlertidig kollektivtilbud i anleggsperioden er et klart lokalt ansvar i tråd med gjeldende oppgave- og ansvarsdeling for kollektivtransport. Det er videre et lokalt ansvar å finne løsninger på de utfordringene som måtte oppstå der kollektivtransporten krysser fylkesgrensen.

Staten bidrar med midler til finansiering av infrastruktur og det er satt av betydelige beløp til Kolsåsbanen i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009. Det er opp til lokale myndigheter å sikre så rask framdrift på prosjektet at anleggsperioden med tilhørende ulemper kan bli så kort som mulig. Staten oppfordrer de berørte partene til å inngå nødvendige bygge- og driftsavtaler, og samordne sine utbyggingsprosjekter slik at det er mulig å åpne banen til Bekkestua i 2009 og til Kolsås i 2010. Statens vegvesen kan ut fra sin kompetanse bistå partene med plan- og koordineringskompetanse dersom det er ønskelig. Samferdselsdepartementet oppfordrer lokale myndigheter til å benytte de etablerte samarbeidsfora for Oslopakke 2-samarbeidet.

Etter Statens vegvesens syn trenger ikke Kolsåsbanen å bli forsinket i Akershus, selv om prosjektet i Oslo ligger an til å bli fullført et halvt år senere enn opprinnelig planlagt. Det må da forutsettes en stram framdrift på arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplaner i Bærum. Videre må anbudsdokumenter forberedes og byggherreorganiseringen klargjøres slik at anleggsarbeidene kan starte kort tid etter at planene er vedtatt. I tillegg forutsettes at det ikke oppstår ytterligere forsinkelser i Oslo.

Ut fra foreliggende kostnadsanslag er prosjektet fram til og med Bekkestua, finansiert. På grunnlag av tidligere lokale vedtak, er det grunn til å regne med at videreføring av prosjektet fram til Kolsås vil bli høyt prioritert ved utarbeidelse av handlingsprogram for perioden 2010-2013. For å gi et bedre kollektivtilbud fram til anleggsarbeidet starter, har Statens vegvesen anbefalt at Akershus fylkeskommune vurderer midlertidig forlengelse av Jar-trikken til Bekkestua.

Gjeldende ansvars- og rollefordeling tilsier at Samferdselsdepartementet ikke bør involvere seg i detaljene omkring gjennomføringen av dette prosjektet.

Jeg viser for øvrig til mitt svar av 12. desember 2006 på representanten Tendens spørsmål nr. 291, og til finansministerens svar av 8. mars 2007 på spørsmål nr. 658 fra representanten Jan Tore Sanner.