Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:800 (2006-2007)
Innlevert: 22.03.2007
Sendt: 23.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mange grunneiere opplever nå stor frustrasjon etter endringen av tomtefesteloven fordi de mister gode inntekter når eiendommen blir innløst til en lav pris. Enkelte bortfestede boligområder har tilknyttet friarealer som grunneieren får innløst til en lav verdi. Kommunen får derved ervervet potensiell tomtegrunn til en lav pris.
Mener statsråden at det er i tråd med Grunnlovens regler om full erstatning og generelle rimelighetsbetraktninger dersom kommunen senere omregulerer et slikt areal og tar hele gevinsten selv?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tomtefestelovens innløsningsregler er utformet med sikte på å gi bortfesteren full erstatning for avståelse av eiendommen, samtidig som festerens interesser varetas i rimelig grad. Ved vurderingen av hva som vil være full erstatning etter Grunnloven § 105, må det blant annet tas hensyn til at det er tale om en tomt som er påheftet en festerett. Dette betyr at erstatningen kan settes lavere enn markedsverdien for en tomt uten festerett uten å komme i konflikt med Grunnloven § 105. Spørsmålet om forholdet mellom tomtefestelovens innløsningsregler og Grunnloven er for tiden til behandling i domstolene.

Jeg ønsker derfor ikke å kommentere grunnlovsspørsmålet ytterligere. Hvorvidt tomtefestelovens regler kan gi seg uheldige utslag i tilfeller som nevnt i spørsmålet, har jeg ikke tilstrekkelig grunnlag for å ta stilling til.