Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:809 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 29.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Tar Samferdselsdepartementet sikte på, i nærmeste framtid, å følge opp FAK-komiteens enstemmige tilslutning til Tilsynsmeldingens forslag om å flytte Taubanetilsynet til et annet offentlig tilsyn med tilsynskompetanse, og at kontrollen med skiheisene overlates til akkrediterte kontrollorgan som gjennomfører den tekniske tilstandskontrollen i stedet for dagens periodiske tilsyn?

Begrunnelse

Ved Stortingets behandling av meldingen "Om statlige tilsyn" høsten 2003, sluttet en enstemmig familie-, kultur- og administrasjonskomité seg til meldingens forslag om å flytte Taubanetilsynet (Det Norske Veritas) til et annet offentlig tilsyn med tilsynskompetanse og ber samtidig om at kontrollen med skiheisene overlates til akkrediterte kontrollorgan som gjennomfører den tekniske tilstandskontrollen i stedet for dagens periodiske tilsyn. Komiteens merknad:

"Komiteen slutter seg videre til at Taubanetilsynet flyttes til et annet offentlig tilsyn med tilsynskompetanse og mener denne tilsynsfunksjonen kan legges til det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet.
Komiteen understreker nødvendigheten av at kontrollen med bl.a. skiheisene overlates til akkrediterte kontrollorgan som gjennomfører den tekniske tilstandskontrollen i stedet for dagens periodiske tilsyn."

Det har siden høsten 2004 vært arbeidet med en avklaring/plassering av departementsansvaret som en forutsetning for å flytte Taubanetilsynet til et annet offentlig tilsyn med tilsynskompetanse.
Ansvaret for avklaringen har ligget i Justisdepartementet. I brev av 19. januar 2007 opplyser departementet at de etter en samlet vurdering har kommet frem til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke bør overta tilsynsansvaret for taubaner.
Videre opplyser departementet at Samferdselsdepartementet har påbegynt en gjennomgang av arbeidet med tilsyn med taubaner for bl.a. å få oppdatert regelverket og får kartlagt ansvarsforholdet i sektoren. Justisdepartementet opplyser videre at det ikke er aktuelt å ta opp igjen spørsmålet om overføring av ansvaret fra Samferdselsdepartementet før dette arbeidet er fullført.
Alpinanleggenes Landsforening har utarbeidet forslag til løsninger i forbindelse med Stortingets anmodning om en endring av tilsynsordningen. De finner det lite tilfredsstillende med dagens ordning, og har lenge etterlyst at den enstemmige innstillingen i Tilsynsmeldingen blir fulgt opp.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først få bemerke at jeg har forståelse for at dette spørsmålet tas opp. En vurdering av flere sider av det statlige tilsynet med taubaner, kabelbaner mv. er nødvendig.

I forbindelse med utarbeidelsen av St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn ble det besluttet å overføre departementsansvaret for blant annet skiheiser og taubaner og liknende. Det ble imidlertid ikke tatt stilling til hvor departementsansvaret skulle plasseres, men ble lagt til grunn at vurderingen skulle ses i sammenheng med etablering av det nye Direktoratet for beredskaps og samfunnssikkerhet.

Som det vises til i spørsmålet, sluttet Stortinget seg til at Taubanetilsynet flyttes til et annet offentlig tilsyn med tilsynskompetanse og mente denne tilsynsfunksjonen kunne legges til det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet.

Justisdepartementet ønsket imidlertid i etterkant av stortingsbehandlingen å la Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet få ro til å organisere eksisterende oppgaver på en god og hensiktsmessig måte, og viste til at direktoratet ville være i endring på grunn av samlokaliseringen i Tønsberg, fram til årsskiftet 2004-2005. Taubanetilsynet har derfor blitt beholdt i sin eksisterende tilknytning i påvente av Justisdepartementets vurdering av saken.

I brev av 12. desember 2006 til Samferdselsdepartementet har Justisdepartementet meddelt at det mener oppgavene knyttet til tilsyn med taubaner og kabelbaner mv. ligger forholdsvis fjernt fra hovedoppgavene til Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet, og Justisdepartementet er derfor skeptisk til å tilføre direktoratet disse oppgavene.

På denne bakgrunn vil Samferdselsdepartementet foreta en bredere gjennomgang av arbeidet med tilsyn av taubaner og kabelbaner mv. Gjennomgangen vil innbefatte de temaene spørsmålsstilleren tar opp, altså både vurderingen av tilsynsmyndighet og muligheten for at dagens ordning med kontroll overlates til akkrediterte kontrollorganer. Gjennomgangen vil også innbefatte andre elementer, blant annet skal regelverket for sektoren oppdateres, og nærmere ansvarsforhold i sektoren skal avklares.

Bransjen, inkludert Alpinanleggenes Landsforening, vil bli hørt i dette arbeidet, og departementet imøteser alle forslag og innspill til problemstillingene.