Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:823 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til spørsmålene nr. 759 og nr. 764 og svarene fra nærings- og handelsministeren. Jeg tolker svaret dit hen at statsråden er enig i at det til nå har vært et samrøre med Innovasjon Norge (IN) og ambassadene.
Jeg vil gjerne ha en utdyping på om bankkontoen i Beijing som står i Norwegian Trade Councils navn, i hvilket omfang denne kontoen har blitt brukt og brukes av IN i Beijing, og hvis det er tilfellet kan det da sies at IN driver næringsvirksomhet i Beijing, og da også være brudd på kinesisk lovgivning?

Begrunnelse

I svarene fra statsråden i nr. 759 og nr. 764, refereres det til utenriksstasjoner der hvor "oppgavene har et så stort omfang" at mva.-registrering/betaling må finne sted lokalt og at dermed IN vil måtte opprette egne kontorer. Det vises særlig til Europa i denne sammenhengen. Statsråden refererer så til andre utenriksstasjoner der hvor INs virksomhet såkalt "ikke har så stort omfang" at IN må skilles ut fra utenriksstasjonene med egne kontorer - implisitt da å heller ikke foreta lokal mva.-registrering/betaling.
Det hadde vært fint om statsråden i den sammenheng gir ytterligere redegjørelse for dette, da svaret kan tolkes på flere måter. Blant annet at det betyr at IN kun skal følge lokale lover i Europa, men ikke ellers i verden. Eller betyr det at bare der hvor IN bryter lokale lover i "i stort omfang", skal man endre organiseringen av IN, men der hvor kun IN bryter lokale lover "i mindre omfang", så er det i orden.
Det hadde således vært fint om statsråden kan definere begrepet "omfang" mht. INs virksomhet ved utenriksstasjoner. For eksempel om dette gjelder antall ansatte (norske pluss lokalt ansatte) eller gjelder det størrelsen i beløp "brukerbetalte tjenester".

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Kontoen benyttes til dekning av lønn for lokalt personell finansiert av Innovasjon Norge, løpende driftskostnader knyttet til virksomheten samt diverse prosjektkostnader. I 2006 ble det betalt 6,6 mill. kr fra denne kontoen til dekning av påløpte kostnader. Aktivitetene til næringslivsmedarbeiderne ved ambassaden i Beijing og generalkonsulatet i Shanghai utgjør en integrert del av disse utenriksstasjonenes virksomhet, og er ikke å anse som næringsvirksomhet i relasjon til vertslandets lover.

Norges folkerettslige forpliktelser oppstiller et forbud mot at det drives kommersiell virksomhet ved utenriksstasjoner. Generelt fremme av nasjonalt næringsliv inngår som en naturlig del av arbeidet ved utenriksstasjoner, og er tillatt i henhold til folkeretten.

Særlig når det gjelder oppgavene med å fremme norske reiselivsinteresser, kan disse få et slikt omfang at det bør skje en merverdiavgiftsregistrering i vertslandet. Hvilke land dette gjelder beror på en konkret vurdering av de enkelte vertslands merverdiavgiftsregler, samt virksomhetens art og omfang. Hvorvidt omfanget er så stort at det er nødvendig med merverdiavgiftsregistrering vil avhenge av en totalvurdering i det enkelte land. Fremme av norsk næringsliv skal uansett skje i samsvar med vertslandets lovgivning. Dette gjelder uavhengig av hvor i verden virksomheten foregår.