Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:831 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 27.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I en rapport fra ExposMeter AB påvises det forhøyede PCB-verdier utenfor dumpingområdet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord. Forhøyede nivåer av PCB er funnet fra bunnen og opp til 40 meter over bunnen. Dumpingen av miljøgifter ved Malmøykalven er omstridt.
Vil statsråden på bakgrunn av funnene og et føre-var-prinsipp stoppe dumpingen ved Malmøykalven og vurdere faren for spredning av PCB i Indre Oslofjord på nytt?

Begrunnelse

En rapport fra ExposMeter AB av 24. mars 2007 viser forhøyede PCB-verdier utenfor dumpingområdet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord. Lekkasjene fra deponiet viser 2-3 ganger høyere PCB-verdier enn i et referansepunkt i fjorden. Forhøyede nivåer av PCB er funnet fra bunnen og i vannivå opp til 40 meter. Fjordstrømmene sprer miljøgiften til et større område. Funnene reduseres jo lenger fra dumpingområdet målene er foretatt. Funnene av PCB stammer fra deponiet for massen fjernet fra Oslo havn.
Faren for spredning av miljøgifter har vært hovedargumentet i den folkelige motstand mot deponering av forgiftet masse fra Oslo havn ved Malmøykalven. Et massivt flertall i folkeavstemningen på Nesodden sa nei til deponiet. Prosjektet er slik svært omdiskutert i nærmiljøet. Til tross for informasjon til offentligheten har hverken Oslo Havn eller miljømyndighetene klart å berolige befolkningen i området.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg viser til at Statens forurensningstilsyn (SFT), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk Geotekniske Institutt (NGI) er enige om at rapporten fra ExposMeters AB om mudring og deponering i Indre Oslofjord ikke avdekker noe nytt. Fagmiljøene mener det ikke er samsvar mellom funnene av PCB-nivåer og konklusjonene som trekkes. Måleresultatene er i tråd med det som har vært kjent og som er forutsatt i utslippstillatelsen. Når rapporten snakker om "forhøyede" verdier av PCB rundt deponiområdet, blir dette misvisende. Sammenlikningsgrunnlaget som brukes er ikke situasjonen før oppryddingsarbeidet startet, men et referansepunkt langt unna både Oslo Havn og deponiområdet. SFT har i pressemelding av 28. mars 2007 konkludert med at det ikke er faglig grunnlag for å stanse den pågående oppryddingen.

Det er som forventet at det avdekkes noe høyere nivåer av PCB i Oslo Havn og rundt deponiområdet mens anleggsarbeidet pågår. I Oslo Havn ryddes det opp nettopp fordi området er forurenset. Rundt deponiområdet må det forventes noe spredning i perioden mens nedlegging av masser pågår.

Jeg har likevel besluttet å pålegge SFT umiddelbart å sørge for økt overvåking av forurensning i forbindelse med mudring og deponering i Indre Oslofjord. Jeg har også bedt alle relevante norske fagmiljøer å gå igjennom miljødataene i forbindelse med mudringen og deponeringen på nytt. Miljøverndepartementet og SFT er også enige om å få et utenlandsk kompetent fagmiljø til å gå gjennom dataene i den svenske rapporten.