Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:839 (2006-2007)
Innlevert: 28.03.2007
Sendt: 28.03.2007
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 10.04.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Industrisamfunnet Glomfjord preges i dag av en rivende utvikling. En rekke nye kunnskapsarbeidsplasser etableres. Imidlertid hemmes utviklingen kraftig pga. mangel på attraktive tomter i Glomfjord, fordi Statskrafts høgspentgate legger beslag på store areal i Glomfjord.
Vil statsråden ta initiativ til at Statkrafts høyspentlinje gjennom Glomfjord sentrum blir fjernet og lagt i kabel snarest?

Begrunnelse

Industriparken i Glomfjord har i dag ca. 600 arbeidsplasser og er i stor utvikling med flere nye bedrifter, som har planer om oppstart av ny produksjon her. Oppturen med firma som REC, Sipro og Meløy Bedriftservice i spissen gjør at etterspørselen etter ny arbeidskraft er stor, sannsynligvis i størrelsesorden 400-500 personer over noen år framover. En stor del av disse er personer med høyere utdanning, som det vil bli vanskelig å finne i nærmiljøet. Dette vil kreve at folk har et sted å bo, når de kommer til Glomfjord og Meløy.
I dag er situasjonen slik at det er få attraktive tomter igjen i Glomfjord. De tomtene som er ledige ligger slik til at ingen vil bygge på disse. Helt siden oppstarten av Hydro har fabrikken vært forsynt med strøm fra Fykan Kraftverk som ligger innerst i fjorden. Herfra går det en høyspentlinje gjennom sentrum til industriområdet. De senere årene har det vært en omlegging av denne forsyningen slik at det i dag er bare en del av denne linjen som er i bruk. Med bredden på traseen samt at den går gjennom hele Glomfjord sentrum, er det et stort og meget attraktivt område som denne linjen legger beslag på.
Saken har vært omtalt i media flere ganger og alle bedriftene i Industriparken etterlyser løsninger, mht. endrede linjetrasévalg, som kan frigjøre mange attraktive tomter.
For å løse problemene med tomter må linjen rives og arealet den ligger på må omreguleres til tomter. Dette lar seg gjøre med å legge linjen i kabel langs riksvei 17 og inn i industriområdet gjennom kabeltunnel via Glomfjordtunnelen. Dette er en enkel prosess, og med salg av tomter vil samfunnet tjene på en lik omlegging.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Statkraft har opplyst at den aktuelle kraftledningen på ca. 3,5 km går direkte fra Glomfjord kraftverk til industriparken. Jeg er videre gjort kjent med at kommunen ved ordføreren har tatt saken opp med konsesjonæren, og at Statkraft vil vurdere mulighetene for endringer av det bestående anlegget nærmere. Olje- og energidepartementet har opplyst at Statkraft innehar konsesjon for det aktuelle anlegget. Endringer av bestående konsesjonsgitt anlegg kan ikke skje uten konsesjonærens medvirkning. Kommunen eller andre kan inngå et samarbeid med netteier om finansiering for endring av bestående nettanlegg. Slik endring utløser konsesjonsplikt etter energiloven. Konsesjon gis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE skal vurdere om kostnadene ved en endring av eksisterende anlegg står i et rimelig forhold til den nytten som oppnås. Dersom NVE finner at den samfunnsøkonomiske gevinsten er tilstrekkelig stor, kan det gis konsesjon for kabling.

Dette er således ikke en sak det er naturlig for staten som eier å gripe inn i, men jeg forventer at aktørene vurderer denne saken på en profesjonell måte ut fra de forretningsmessige og samfunnsøkonomiske hensyn som foreligger.