Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:841 (2006-2007)
Innlevert: 28.03.2007
Sendt: 28.03.2007
Besvart: 11.04.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Med henvisning til Regjeringens løfte om full bredbåndsdekning i 2007.
Hvordan vil statsråden sikre at dette løftet blir mer enn ord for de svært mange, også i sentrale strøk av landets kommuner, som i dag nektes nettilgang pga. at netteier har løst kapasitetsproblemer ved å legge restriksjoner på adgangen til linjenettet?

Begrunnelse

Avisa Varden i Telemark bringer 28. mars 2007 en nyhetssak som viser at Bø kommunes største byggefelt ikke har infrastruktur som muliggjør bredbåndstilknytning for beboerne. Også andre steder finnes sentrale områder i kommuner hvor bredbåndstilknytning med avgjørende betydning for beboernes yrkesutøvelse og tilgang til offentlige nettjenester ikke er mulig. I de fleste tilfellene synes dette å ha årsak i restriksjoner på Telenors linjenett, noe som også forhindrer andre tilbydere enn linjeeier å tilby beboerne nettilgang. Regjeringen har lovet landets innbyggere full bredbåndsdekning ved utløpet av 2007. Når kapasitet mangler i store og viktige byggefelt er det liten trøst i at teorien basert på bergninger ut i fra forholdene i et antall eksempelkommuner viser 98 pst. dekning.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg er vel kjent med at det, av forskjellige årsaker, fortsatt finnes områder i Norge uten bredbåndsdekning. Per i dag mangler omkring fire pst. av husstandene (ca. 80 000 husstander) et bredbåndstilbud. Dette tallet forventes å synke til om lag to pst. innen utgangen av året, gitt dagens støttenivå.

At et byggefelt i Bø kommune mangler tilbud om bredbånd er etter mitt skjønn ikke noen god indikasjon på at estimatet om 98 pst. dekning ved utgangen av 2007 er feil. Hva som er årsaken til at det aktuelle byggefeltet i Bø kommune ikke har tilgang til bredbånd, kjenner jeg ikke til. På generelt grunnlag kan jeg opplyse at Telenor selv har opplyst at Telenors ADSL-dekning ved utgangen av 2006 var på om lag 91 pst.

De resterende 9 pst. av husstandene som ikke har tilbud om ADSL, fordeler seg slik på årsaker:

- Om lag 4 pst. er tilknyttet sentraler som ikke er utbygd med ADSL

- 2-3 pst. er tilknyttet med abonnentlinjer som er for lange for å bære ADSL

- 2-3 pst. er lokalisert slik at de normalt vil ligge innenfor dekning, men kan ikke få tilknytning via ADSL pga. "flaskehalser" i aksessnettet (elektronikk på linja og føringer i tverrkabler med "feil transmisjonsretning" m.m.)

Telenors planer for 2007 tilsier at dekningen i 2007 vil øke til om lag 92 pst., inkludert tiltak for å fjerne "flaskehalser" i nettet. Telenor har ingen plikt til å levere bredbåndstilknytning til hele landet. I tillegg til Telenors dekning kommer tilbudet fra andre bredbåndstilbydere som utgjør en "tilleggsdekning" på ca 4-5 pst.

Finansiering av bredbåndsdekning til husstander rundt om i landet som i dag mangler dekning, skjer via Høykom-ordningen hvor det siden september i fjor er gitt tilskudd på om lag 150 mill. kr til bredbåndsutbygging i områder med manglende dekning. Sammen med lokale egenandeler representerer dette et betydelig løft for bredbåndsutbyggingen i Norge.

Jeg vil fremover følge utviklingen tett, og arbeide for at Regjeringens ambisiøse målsetting blir innfridd. Som del av dette arbeidet har Fornyings- og administrasjonsdepartementet tatt initiativ til å få utarbeidet nye dekningstall for bredbånd på både kommunenivå og nasjonalt nivå. Målet er at tallene skal presenteres i St.prp. nr. 1 (2007-2008). I tillegg til å angi dekning i pst. av husstandene, legger jeg også opp til å få utarbeidet dekningskart på kommunenivå som viser hvilke områder som dekkes og med hvilken type bredbåndsteknologier. En slik undersøkelse vil gi et godt bilde av situasjonen og vil være et solid beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med å sikre tilbud om bredbånd til hele landet.