Skriftlig spørsmål fra Oddvar Hallset Reiakvam (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:845 (2006-2007)
Innlevert: 29.03.2007
Sendt: 29.03.2007
Besvart: 11.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Oddvar Hallset Reiakvam (FrP)

Spørsmål

Oddvar Hallset Reiakvam (FrP): Synst statsråden det er god politikk å hindre næringsutvikling i eit område som slit med fråflytting?

Begrunnelse

I avisa Fjordenes Tidende 28. mars d.å. kan ein lese at ein grunneigar på Storøya i Bremanger kommune vert nekta av fylkesmannen å restaurere eit naust på øya. Naustet er i dag ei falleferdig rønne ifølgje avisa. Grunneigaren ynskjer å restaurere naustet slik at han kan starte med utleige av rorbu.
Ifølgje oppslaget i avisa er det ikkje stort meir enn 150 meter frå sjøkanten til midten av øya. Fylkesmannen si avgjerd fører då i praksis til at heile øya vert freda.
Grunneigaren ynskjer at etterkomarane skal ha ei alternativ næring til jordbruk å leve av, men fylkesmannen si avgjerd umuleggjer det.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet knytter seg til en sak som er under behandling i Bremanger kommune. Kommunen har gitt dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen for gjenoppbygging av naust til bruk som rorbu/utleiehytte. Fylkesmannen hadde frarådd dispensasjon, og har seinere påklaget kommunens vedtak. Klagen er nå til behandling i kommunen. Dersom kommunen opprettholder vedtaket sitt, skal saken avgjøres av en settefylkesmann.

Miljøverndepartementet har ikke behandlet denne saken, og jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om den. Siden spørsmålet om næringsutvikling er koplet til den konkrete saken, kan jeg heller ikke kommentere dette nærmere, men bare gi en generell kommentar. Jeg er selvsagt enig i at næringsutvikling er viktig, spesielt i fraflyttingsområder. Ved etablering av tiltak som har næringsmessig betydning må det likevel tas hensyn til andre nasjonale interesser, som for eksempel vern av strandsonen.