Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:860 (2006-2007)
Innlevert: 30.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Besvart: 16.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden følge opp stortingsvedtaket i Innst. S. nr. 147 (2002-2003), om å fremme forslag om å innføre forenklede forelegg som strafferettslige avgjørelser, og utarbeide retningslinjer for bruk av forenklede forelegg i slike saker?

Begrunnelse

Hærverk i sentrum og på Jærbanen har lenge vært et problem for flere Jærkommuner. Tiltak når det gjelder togene har vært drøftet mellom kommunene Time og Hå, NSB og Politiet. I samtaler med politiet har det kommet frem ønske om at det blir slått hardere ned på uønska adferd i sentrum av kommunene og på Jærbanen, etter modell fra "nulltoleranseprinsippet". Per i dag er det gitt fullmakt til polititjenestemenn til å gi forenkla forelegg for trafikkforseelser. Ved at polititjenestemenn kan få en tilsvarende fullmakt i ordensforseelser vil en i langt større grad enn i dag, kunne praktisere "nulltoleranseprinsippet". I den forbindelse kan det vise til Dokument nr. 8:42 (2002-2003) og Innst. S. nr. 147 (2002-2003).

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Forenklet forelegg er straff på samme måte som et ordinært forelegg, men ilegges ved en enklere prosedyre enn ordinære forelegg. Straffeprosessloven inneholder i dag ingen bestemmelse om forenklet forelegg, som dermed bare kan utferdiges når det foreligger hjemmel for det i en særlov. Slike hjemler finnes i vegtrafikkloven § 31 b, tolloven § 68 og småbåtloven § 42.

Sanksjonsutvalget, ledet av assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. januar 2001. Utvalgets mandat gikk blant annet ut på å vurdere om flere former for lovbrudd kan avgjøres med forenkelt forelegg. Utvalget fremla sin utredning 16. mai 2003 (NOU 2003:15 Fra bot til bedring. Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av straff). Sanksjonsutvalget foreslo for det første at de overtredelser som etter gjeldende rett kan medføre forenklet forelegg, gjennomgås og vurderes mot de prinsipper som etter utvalgets mening bør legges til grunn for hva som skal sanksjoneres med straff. Videre anbefalte utvalget at ordningen med forenklet forelegg utvides til å omfatte nærmere angitte overtredelser av straffeloven, legemiddelloven, vegtrafikkloven, løsgjengerloven, politiloven og tolloven. Blant annet foreslo utvalget at det skal kunne benyttes forenklet forelegg ved overtredelser av den nå opphevede løsgjengerloven § 17 (forstyrrelse av den alminnelige fred og orden mv. i beruset tilstand - bestemmelsen er langt på vei videreført i straffeloven § 350), politiloven § 5 (brudd på plikten til å rette seg etter pålegg, tegn eller øvrige signaler fra politiet, gitt i medhold av politiloven), straffeloven § 333 (brudd på plikten til å oppgi personalia til polititjenestemann som ber om personalia i tjenestens medfør), straffeloven § 352 a (bæring av kniv på offentlig sted) og - forutsatt at det opprettes en ordning med registrering av vedtatte forelegg, jf. nedenfor - erverv, besittelse og bruk av mindre kvanta narkotika (erverv, besittelse og oppbevaring til egen bruk).

Hjemlene for utstedelse av forenklede forelegg bør etter Sanksjonsutvalgets mening erstattes av en felles hjemmel i straffeprosessloven. Etter utvalgets syn bør det videre innføres en begrenset registreringsordning som skal omfatte vedtatte forenklede forelegg for typer av forhold der det er naturlig å legge vekt på gjentakelse ved vurderingen av om et eventuelt nytt lovbrudd skal behandles som ordinær straffesak med sikte på en strengere reaksjon.

Sanksjonsutvalgets utredning har vært på høring, og departementet arbeider med oppfølgning av høringen. Jeg tar sikte på å fremme en proposisjon om hurtigere behandling av straffesaker i løpet av høsten 2007, hvor også spørsmålene om utvidelse av området for forenklet forelegg behandles.