Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:862 (2006-2007)
Innlevert: 30.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Besvart: 11.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mange dyrearter i Norge er truet av utryddelse. Sommerfuglen Klippeblåvinge er en slik sterkt utryddingstruet art. Norge har i dag tre handlingsplaner for å redde truede dyrearter.
Vil Regjeringen sikre det biologiske mangfold i Norge ved å opprette flere handlingsplaner for truede dyrearter?

Begrunnelse

I Norge finnes det over 3 000 truede dyrearter, men det er bare tre handlingsplaner for å sikre de truede artene. I 2006 er Norsk Rødliste over truede dyrearter ajourført. Denne er en prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge.
Sommerfuglen Klippeblåvinge er en av de sterkt utryddingstruede artene. Ofte er det nedbygging av arealer som er hovedårsak til at arter dør ut. I et område i Halden trues denne sommerfuglen av hytte- og boligbygging. Dermed blir arealplanlegging et viktig redskap for å verne truede dyrearter. Dette krever imidlertid bestemmelser i lover og forskrifter som ivaretar hensynet til artene. Det kreves også god informasjon om situasjonen for dyreartene og kunnskap hos beslutningstakere om hva som påvirker artsmangfoldet. Gode handlingsplaner for vern av truede dyrearter er redskap for å sikre artsmangfoldet, og er med på å fokusere innsatsen. Handlingsplaner setter fokus på nødvendige tiltak, klargjør ansvar og skisserer ressursbehov. Slike planer må følges opp med økonomiske bevilgninger som gjør planene til effektive redskap for å sikre artsmangfoldet.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Handlingsplaner for utvalgte, truede arter er et av virkemidlene for å sikre det biologiske mangfoldet i Norge. I 2006 ble det ferdigstilt handlingsplaner for de tre artene damfrosk, elvemusling og orkideen rød skogfrue. En handlingsplan for fjellrev ble iverksatt i 2003.

Regjeringen vil i 2007 videreføre arbeidet med å utarbeide og gjennomføre handlingsplaner for utvalgte, truede arter. Det pågår arbeid med handlingsplaner for stor salamander, åkerrikse og dverggås. Når det gjelder dverggås, har Norge et spesielt ansvar for å bidra til å bevare den fennoskandiske restbestanden. Aktiviteter/tiltak knyttet til bevaring av dverggås vil derfor bli prioritert.

Plan- og bygningsloven og naturvernloven er sentrale virkemidler i arbeidet med å sikre arealer som er viktige for truede arter. Bedre ivaretakelse av leveområder for truede arter er et av elementene i arbeidet med ny naturmangfoldlov.

Når det gjelder sommerfuglarten klippeblåvinge, som det spesielt vises til i spørsmålet, har Miljøverndepartementet mottatt en henvendelse fra "Interessegruppa mer villmark nå" og Naturvernforbundet i Halden om reguleringsplan for Torpebukta i Halden kommune. På bakgrunn av henvendelsen har departementet i brev av 30. mars 2007 bedt om nærmere opplysninger fra fylkesmannen i Østfold.