Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:868 (2006-2007)
Innlevert: 02.04.2007
Sendt: 02.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden informere Stortinget om hva som blir gjort fra Statens vegvesens side for å forhindre flere tunnelras, og stoler statsråden på at den nødvendige komptanse og ekspertise benyttes i forbindelse med planleggingen og kontroll av eksisterende tunneler?

Begrunnelse

Torsdag den 29. mars ble nok en tunnel på E18 i Vestfold stengt fordi det er fare for at tunneltaket skal rase ned. Geologer har funnet alvorlige sprekker i tunnelens nordgående løp. Det har det siste halvåret skjedd en rekke uhell, både i forbindelse med tunnelbygging og i etterkant.
Området rundt Oslofjorden, Hurumlandet, Østfold, Vestfold og Sørlandet mot Jæren er spesielt utsatt. Det samme gjelder området rundt Trondheimsfjorden og Fosen. Årsaken til dette er ifølge geologer jeg har snakket med at det er dypforvitringer i disse områdene. Det planlegges nå ca. 40 tunneler i disse utsatte områdene.
Ras i tunneler er en alvorlig hendelse, og det skaper stor usikkerhet hos folk at det stadig skjer nye uhell.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som varslet ved mange anledninger tidligere vil jeg informere Stortinget om alle forhold knyttet til de hendelsene som har skjedd i tunnelene på E18 i Nordre Vestfold i forbindelse med en samleproposisjon som legges fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007. Det vil der også bli gitt en redegjørelse for hvilke tiltak som er og vil bli innført for å forhindre fremtidige tunnelras av denne typen.

Det er riktig som representanten påpeker i sin begrunnelse at det i enkelte områder finnes dypforvitring som kan medføre geologiske utfordringer knyttet til tunnelbygging. I geologisk sammenheng er ikke dette ny kunnskap, men en har i den senere tid fått en god kartlegging og oversikt over hvilke områder som er mest utsatt for dette fenomenet gjennom arbeid utført av Norges geologiske undersøkelser (NGU).

Denne kunnskapen vil bli benyttet i forbindelse med geologiske forundersøkelser, planlegging og bygging av nye vegtunneler.

Jeg har full tillit til at Statens vegvesen benytter nødvendig kompetanse og ekspertise i forbindelse med planlegging og bygging av nye tunneler og kontroll av eksisterende tunneler.