Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:880 (2006-2007)
Innlevert: 12.04.2007
Sendt: 12.04.2007
Besvart: 19.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med at Statens vegvesen i dag 11. april 2007 har fremlagt foreløpig resultat av en landsomfattende inspeksjon av veitunneler, fremkommer det at de aller fleste tunneler med hvelv forventes ferdig inspisert i løpet av april, men for noen tunneler på Vestlandet vil det ikke bli ferdig før i løpet av høsten 2007.
Kan statsråden opplyse hvilke tunneler dette gjelder, og hva årsaken er til at arbeidet med sikkerhetsinspeksjon av tunneler på Vestlandet først blir ferdig til høsten?

Begrunnelse

Informasjon formidlet av så vel Samferdselsdepartementets ledelse og Statens vegvesen i dag gir et inntrykk av at alle veitunneler i hele landet med unntak av de 7 tunnelene på E18 i nordre Vestfold er sikkerhetsmessig klarert. Dette stemmer ikke.
Vegvesenet opplyser selv at "de fleste tunneler med hvelv forventes ferdig inspisert i løpet av april". Det betyr at inspeksjon ikke er gjennomført og at rapport ikke foreligger. Videre heter det på Vegvesenets hjemmeside at "men for noen tunneler på Vestlandet vil det ikke bli ferdig før i løpet av høsten 2007". Denne informasjonen finnes på underliggende dokument, og understreker at det bilde som vegmyndigheten i dag har gått ut med langt fra er korrekt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegdirektoratet ba 15. februar 2007 om at regionvegkontorene bekreftet at det forelå planer, og at det var dokumentert at det var foretatt rutinemessige inspeksjoner av tunnelene i samsvar med retningslinjene. Dersom regionene ikke var à jour med dette arbeidet ba direktoratet om at det ble gjennomført inspeksjoner i samsvar med retningslinjene. Først skulle dette gjøres for tunneler med hvelv.

Jeg vil påpeke at vegdirektørens bestilling innebar at det skulle gjennomføres inspeksjoner på de tunnelene der en ikke kunne dokumentere at rutinemessige inspeksjoner var foretatt.

Vegdirektoratet ga formiddagen 11. april Samferdselsdepartementet en foreløpig orientering om status og resultatet av tunnelinspeksjonene basert på regionvegkontorenes tilbakemeldinger.

Det som ble opplyst fra både Statens vegvesen og statsråden, slik det er referert i representantens begrunnelse for spørsmålet, var at "Resultatet er at en stor andel av tunneler med hvelv er enten dokumentert inspisert eller nå blitt inspisert uten at det er funnet forhold som gjør ekstra sikring nødvendig. (Tunnelene i nordre Vestfold er da holdt utenfor). De aller fleste tunneler med hvelv forventes ferdig inspisert i løpet av april, men for noen tunneler på Vestlandet vil det ikke bli ferdig før i løpet av høsten 2007".

Tunneler med hvelv som har blitt bygget etter eldre retningslinjer uten tilrettelegging for inspeksjon, var ikke en del av grunnlaget for den foreløpige orienteringen 11. april. Disse tunnelene var forutsatt bygget og sikret slik at inspeksjon skulle være unødvendig. Slike tunneler blir bare inspisert fra trafikkrommet for å se etter deformasjoner eller sprekker i overflaten som indikerer at hvelvet må tas ned for nærmere undersøkelser. Slike tunneler er det relativt mange av i region vest.

Som en del av den ekstraordinære innsatsen for å forsikre trafikantene om at norske tunneler er trygge, vil det også for disse tunnelene nå bli satt i verk tiltak for å muliggjøre inspeksjon. Vegdirektoratet har bestemt hvilken metode som skal brukes, og en tidsplan for når disse tunnelene skal inspiseres, er under utarbeidelse.

En liste over hvilke tunneler dette gjelder, er under utarbeidelse og vil bli ettersendt så snart den foreligger. Mange tunneler med frittstående hvelv er også bygget med inspeksjonsluker før 2006, da de ovennevnte retningslinjene ble endret. Dette har gjort at Statens vegvesen har kunnet inspisere så mange av denne typen som de faktisk har gjort.

Med unntak av de ovennevnte tunneler hvor det må settes i verk ekstraordinære tiltak for å muliggjøre inspeksjon, vil de øvrige tunnelene i Statens vegvesens region vest være ferdig inspisert i løpet av april.

Vedlegg til svar:

Tunneler med hvelv som må utstyres med adgangsmulighet

NB; Dette er tunneler der deler av tunnelen er utstyrt med hvelv. Det er alt fra vann og frostsikring i inngangspartiene, og enkelte mindre områder inne i tunnelen, til noen der hele tunnelen har hvelv. (Flere av tunnelene har bare 30-40 meters soner med hvelv for å ta vanninnsig).Region vest Region vest forts

Riksveger Riksveger

Vegnr Tunnelnamn lengde Vegnr Tunnelnamn lengde

Ev 39 Auglandshøgden 360 Rv 53 Kolnos 658

Ev 39 Byfjord 5875 Rv 53 Timreskred 1011

EV 134 Åkrafjord 7404 Rv 53 Bermål 1639

EV 134 Rullestad 3000 Rv 55 Høyanger 7543

Rv 13 Iversflot 1014 Rv 55 Hovde 1283

Rv 13 Våge 837 Rv 614 Magnhildskar 2897

Rv 46 Drengstig 1232 Rv 614 Eikeland 100

Rv 520 Hoganvik 1355 Ev 39 Lote 2859

Rv 520 Nes 106 Rv 15 Oppljos 4537

Ev 39 Håklepp 680 Rv 15 Grasdal 3720

Ev 39 Uføre 338 (Uføreberget) Rv 15 Ospeli 2549

Ev 16 Sivle 1114

Ev 16 Beitla 661 Fylkesvegtunneler

Ev 16 Jamna 791 Fv 427 Storehaug 1260

Rv 7 Eidfjord 2070 Fv 364 Gjerdvik 90

Rv 7 Haukanes 635 Fv 91 Brattbakk 140

Ev 16 Langhelle 926

Ev 134 Seljestad 1272

Ev 134 Haukeli 5682

Ev 134 Røldal 4657 Region nord

Ev 16 Risnes 1718 Riksvegtunneler

Ev 16 Arnanipa 2133 EV 6 Pytjohåjen 110

Ev 16 Bjørkhaug 558 EV 7 Breivikhammer 186

Ev 16 Sætre 720 EV 8 Nordmark 184

Rv 562 Stongafjell 694 EV 9 Nesset 578

Ev 39 Eikefet 4910 RV 17 Vindvik 986

Ev 39 Vetleurdal 438 (Litleurdal) RV 17 Sundsfjord 772

Ev 39 Nesstun 603 RV 78 Hjartås 1127

Ev 39 Hop 758 Fylkesvegtunneler

Rv 5 Fodnes 6604 FV 143 Rishatten 134

Rv 50 Vassbygd 1058 FV 826 Utakleiv 899

Rv 53 Jåteli I 89

Rv 53 Midnes 1240

Rv 53 Steiggja 1550 Vegdirektoratet 20.4.2007

Rv 53 Finsås 2412