Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:896 (2006-2007)
Innlevert: 16.04.2007
Sendt: 16.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Statens vegvesen har opplyst til Rogaland fylkeskommune at arbeidet med ekstern kvalitetssikring for Rv 47 (T-forbindelsen) nok en gang er utsatt. Arbeidet skulle startet opp for over ett år siden, da reviderte reguleringsplaner for prosjektet var godkjent. Den eksterne kvalitetssikringen er en forutsetning for endelig sluttbehandling og klarsignal i Stortinget.
Hva gjør statsråden for å sikre en snarest mulig sluttbehandling og igangsetting av prosjektet?

Begrunnelse

For berørte kommuner, fylkeskommunen og næringslivet er det uakseptabelt med stadige utsettelser av dette viktige prosjektet. Prosjektet ble godkjent av Stortinget første gang i 2001. Reviderte reguleringsplaner som følge av nye standardkrav ble godkjent i slutten av 2005. Kommuner og fylkeskommunen har fattet vedtak på revidert finansieringsplan med tilhørende garantier og en vesentlig andel bompenger er allerede forhåndsinnkrevd. Byggeplaner og anbudsgrunnlag for prosjektet er ferdig utarbeidet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved behandlingen av St.prp. nr. 72 (1999-2000) ble det gitt tillatelse til oppstart av forhåndsinnkreving av bompenger på Boknafjordsambandet for å finansiere utbygging av rv 47 (T-forbindelsen). Det ble lagt til grunn at departementet skulle komme tilbake til Stortinget med forslag til anleggsstart og oppdaterte kostnadsoverslag, trafikkprognoser, økonomisk status og opplegg for bompengefinansiering av prosjektet når dette forelå.

På grunn av omfattende omregulering i 2004 og 2005 ble det en vesentlig økning av prosjektkostnaden. Ny finansieringsplan måtte utarbeides, og denne ble vedtatt lokalt i juni 2006. Det har videre vært nødvendig å utarbeide nye trafikkprognoser for prosjektet som også omfatter gjensidig påvirkning av prosjektene i den foreslåtte Haugalandspakken, jf. St.prp. nr. 57 (2006-2007). Det er således ikke korrekt som opplyst i spørsmålet at arbeidet med ekstern kvalitetssikring skulle starte opp for over ett år siden.

Vegdirektoratet vil i løpet av kort tid sluttføre sin behandling av det grunnlagsmateriale som skal underlegges ekstern kvalitetssikring (KS2). Det legges i denne gjennomgangen spesielt vekt på kontroll av alt grunnlagsmateriale knyttet til bygging av den undersjøiske tunnelen under Karmsundet slik at det samsvarer med de geologiske undersøkelser og vurderinger som er gjort. Gjennomgangen gjøres i henhold til de skjerpede rutiner etaten har innført for å sikre at geologiske hensyn og utfordringer avdekkes og ivaretas på en god måte. Den kontroll som nå gjøres av Vegdirektoratet vil gi ekstra sikkerhet for at etatens kostnadsoverslag er basert på de retningslinjer som gjelder for gjennomføring av denne type anlegg. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for de ulike anbudene og andre forberedelser til byggestart går parallelt med den gjennomgangen Vegdirektoratet har foretatt av de ovennevnte forholdene.

Vegdirektoratet tar sikte på å sende alt materiale til Samferdselsdepartementet i månedsskiftet april/mai, slik at prosessen med KS2 kan startes opp.

Grunnlag for ny stortingsproposisjon er under arbeid. I forhold til planlagt framdrift med framlegg for Stortinget høsten 2007, anleggsstart i 2008 og byggetid på om lag 3,5 år er det ingen forhold i forbindelse med forberedelsene til ekstern kvalitetssikring (KS2) som skulle tilsi forsinkelser av T-forbindelsen.

Det vises også til mitt svar på spørsmål nr. 901.