Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:901 (2006-2007)
Innlevert: 17.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): T-forbindelsen ble vedtatt på Stortinget i 2001, og skulle etter planen påbegynnes i 2008 og ferdigstilles i 2010/2011. Siden har det dukket opp flere krav om nye utredninger av tunnelene, kryssløsning på Fosen, finansiering, kvalitetssikring og dokumentasjon. Nå ber Vegdirektoratet om ny kontroll av tunneler og inntektsgrunnlag, noe som kan utsette oppstarten igjen.
Vil statsråden sørge for at T-forbindelsen ikke forsinkes og fordyres pga. dette?

Begrunnelse

Det er slett ikke første gang samferdselsministeren får spørsmål om byggestart for T-forbindelsen. Dette er et veldig viktig prosjekt for Haugalandet som vil avlaste det sterkt trafikkerte veinettet og korte ned kjørelengden fra Haugesund og Karmøy til Sør-rogaland ganske formidabelt.
Gang på gang har prosjektet blitt utsatt av ulike grunner. Denne gang begrunnes utsettelsen med et ½ år pga. ytterliggere kvalitetssikring av tunneler. Fremskrittspartiet er også opptatt av og ser viktigheten av å kvalitetssikre tunnelene grundig. Spesielt etter uhellene i tunnelene på Østlandet.
Fremskrittspartiet er også opptatt av at finansieringen i prosjektet er forsvarlig. Men det finnes grenser for hvor mange ganger en kan gjennomføre trafikktellinger for å dokumentere inntektene i prosjektet.
Hvis prosjektet igjen blir utsatt så vil det innebære ytterliggere kostnadsøkning, og trafikken på eksisterende veinett vil øke ytterligere med den aktiviteten som det er i næringslivet. Det må også nevnes at byggetiden tidligere er redusert med et ½ år for å ta inn tidligere forsinkelser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved behandlingen av St.prp. nr. 72 (1999-2000) ble det gitt tillatelse til oppstart av forhåndsinnkreving av bompenger på Boknafjordsambandet for å finansiere utbygging av rv 47 (T-forbindelsen). Det ble lagt til grunn at departementet skulle komme tilbake til Stortinget med forslag til anleggsstart og oppdaterte kostnadsoverslag, trafikkprognoser, økonomisk status og opplegg for bompengefinansiering av prosjektet når dette forelå.

På grunn av omfattende omregulering i 2004 og 2005 ble det en vesentlig økning av prosjektkostnaden. Ny finansieringsplan måtte utarbeides, og denne ble vedtatt lokalt i juni 2006. Det har videre vært nødvendig å utarbeide nye trafikkprognoser for prosjektet som også omfatter gjensidig påvirkning av prosjektene i den foreslåtte Haugalandspakken, jf. St.prp. nr. 57 (2006-2007).

Vegdirektoratet vil i løpet av kort tid sluttføre sin behandling av det grunnlagsmateriale som skal underlegges ekstern kvalitetssikring (KS2). Det legges i denne gjennomgangen spesielt vekt på kontroll av alt grunnlagsmateriale knyttet til bygging av den undersjøiske tunnelen under Karmsundet slik at det samsvarer med de geologiske undersøkelser og vurderinger som er gjort. Gjennomgangen gjøres i henhold til de skjerpede rutiner etaten har innført for å sikre at geologiske hensyn og utfordringer avdekkes og ivaretas på en god måte. Den kontroll som nå gjøres av Vegdirektoratet, vil gi ekstra sikkerhet for at etatens kostnadsoverslag er basert på de retningslinjer som gjelder for gjennomføring av denne type anlegg. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for de ulike anbudene og andre forberedelser til byggestart går parallelt med den gjennomgangen Vegdirektoratet har foretatt av de ovennevnte forholdene.

Vegdirektoratet tar sikte på å sende alt materiale til Samferdselsdepartementet i månedsskiftet april/mai, slik at prosessen med KS2 kan startes opp.

Grunnlag for ny stortingsproposisjon er under arbeid. I forhold til planlagt framdrift med framlegg for Stortinget høsten 2007, anleggsstart i 2008 og byggetid på om lag 3,5 år er det ingen forhold i forbindelse med forberedelsene til ekstern kvalitetssikring (KS2) som skulle tilsi forsinkelser av T-forbindelsen.

Det vises også til mitt svar på spørsmål nr. 896.