Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:923 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvorfor mener statsråden at det ikke er nødvendig å prioritere videreutdanning for sykepleiere som håndterer våre nyfødte barn?

Begrunnelse

Sykepleiere som jobber med de aller minste barna får ikke lenger økonomisk støtte til å videreutdanne seg. Det er et stort behov for fortsatt å øke kompetansen til sykepleiere som arbeider med nyfødte. Frem til nå har sykepleiere som videreutdanner seg innenfor spedbarnpleie fått tildelt støtte til utdanningen. Fra høsten er det slutt.
Det er liten tvil om at den kompenasen en sykepleier har, er avgjørende for å handle riktig og hurtig i situasjoner som kan være akutte og uforutsette. Ved å ikke fortsatt legge til rette for videreutdanning innen nyfødtsykepleie, risikerer vi at kompetansen blir sterkt svekket over tid og det kan igjen medføre fare for småbarnas liv og helse.
Det er for spørreren uforståelig at denne utdanningen nå står i fare fordi det blir hevdet at kostnadene er for store. Det er bekymringsverdig at denne utdanningen ikke står på lista over de fagfeltene innenfor videreutdanning i sykepleie som skal finansieres av Kunnskapsdepartementet fra høsten av. Søknaden til nyfødtsykepleie er nå svært svak og det hevdes at det er en sammenheng mellom søkningen og den egenandelen som må betales av helseforetakene dersom Kunnskapsdepartementet ikke stiller midler til rådighet.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: 1-årig videreutdanning i nyfødtsykepleie ble første gang tilbudt ved Lovisenberg diakonale høyskole i 2005 finansiert med midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Etter det jeg har fått opplyst ble nytt kull i 2006 organisert som ordinær oppdragsundervisning med betaling fra helseforetakene. Interessen fra helseforetakene er imidlertid så lav at det er fare for at tilbudet ikke kommer i gang høsten 2007.

Nyfødtsykepleie er et spesialisert utdanningstilbud, også sammenlignet med videreutdanning i barnesykepleie som sammen med bl.a. anestesi, intensiv- og operasjonssykepleie ble lagt inn i rammene til universiteter og høyskoler fra 1. januar 2007.

Etter min vurdering må spesialiseringsgraden til et studietilbud telle ved vurdering av om tilbudet bør finansieres av den ordinær rammen til en høyere utdanningsinstitusjon. Slik videreutdanningen i nyfødtmedisin nå er finansiert, er helseforetakene sikret god innflytelse over opptak til og innhold i utdanningen. Jo mer spesialisert en utdanning er, jo mindre optimalt er det med ordinær finansiering over høyskolenes budsjett.

En kan videre stille spørsmål ved i hvilken grad det foreligger et permanent og stort behov for dette tilbudet så lenge helseforetakene ikke lenger vil dekke alle utgiftene.

Kunnskapsdepartementet vil i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet vurdere det varige behov for videreutdanning i nyfødtsykepleie, herunder om det er ønskelig at utdanningen etableres permanent i det ordinære høyskolesystemet.