Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:924 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 30.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Bergens Tidende 18. april 2007 er den ideelle stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen blitt pålagt å betale 750 000 kr i merverdiavgifter (mva.) for matservering til de eldre. Ifølge økonomilederen ved stiftelsen vil mva.-plikt kanskje medføre at kafétilbudet må legges ned. Dersom mva.-plikt blir stadfestet for denne stiftelsen og for andre liknende tilbud, vil dette trolig redusere tilbudet til de eldre, noe som kan være svært negativ for mange.
Vil statsråden ta initiativ og sørge for at ideelle stiftelser og eldresentre blir fritatt for mva. på mat?

Begrunnelse

Eldresentre og andre tilsvarende tilbud er for mange viktig både i forhold til å treffe andre og for å opprettholde et allsidig og sunt kosthold. Dersom tilbud som pr. i dag er fritatt for mva. blir pålagt å betale mva. kan dette medføre at mange mister dette tilbudet. En slik utvikling vil åpenbart være uheldig både for den enkelte og for samfunnet. Derfor er det viktig at finansministeren snarest tar initiativ og sørger for en "romsligere" fortolkning av disse reglene eller eventuelt sørger for en regelendring slik at disse tilbudene kan fortsette uten mva.-plikt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kjenner ikke selv til denne saken, og mitt svar er basert på innspill jeg har fått fra Hordaland fylkesskattekontor. Etter det jeg har fått opplyst er Domkirkehjemmet et sykehjem organisert som en stiftelse og fullfinansiert av Bergen kommune. Virksomheten har eget kjøkken og leverer mat til kommunale og private sykehjem som en del av eldreomsorgen i Bergen kommune. Det leveres også mat til egen kafeteria for pensjonister og eldre i bydelen.

Fylkesskattekontoret har ikke truffet vedtak om etterberegning i denne saken. Det framstår derfor noe uklart om de beløp det refereres til kun gjelder kafédriften eller om også den øvrige matserveringen er inkludert.

Servering av mat er i utgangspunktet en merverdiavgiftspliktig tjeneste. Det er imidlertid unntak fra avgiftsplikten når serveringen inngår som et naturlig ledd i en unntatt tjeneste, for eksempel servering av mat til eldre i helseinstitusjoner. Også ombringing av mat til hjemmeværende eldre og sosialklienter vil kunne være omfattet av unntaket. Forutsetningen er at tjenesten inngår som ledd i et tjenestetilbud som skal dekke spesielle omsorgsbehov.

Avgiftsunntaket gjelder kun tjenester som ytes fra omsorgsgiveren til den som er berettiget til den sosiale tjenesten. Underleverandørers levering av varer og tjenester til den som yter omsorgstjenesten er etter gjeldende regelverk ikke omfattet av unntaket. Dette gjelder både når det er kommunen selv som yter den sosiale tjenesten og når en privat virksomhet utfører en slik tjeneste på vegne av kommunen. Domkirkehjemmets leveranse av mat til sykehjemmene ble på en forespørsel til fylkesskattekontoret i 2002 ansett for å være en slik underleverandørtjeneste. Først i 2006 mottok fylkesskattekontoret melding om registrering for denne virksomheten.

Når det gjelder Domkirkehjemmets egen kafeteria, ga fylkesskattekontoret som svar på samme forespørsel en redegjørelse for regelverket på området. På vanlig måte er det de næringsdrivende selv som må vurdere sin virksomhet opp mot regelverket. Kafe-/kafeteriaservering er i utgangspunktet avgiftspliktig omsetning. Et eldresenter som utelukkende selger mat til eldre som pga. alder eller uførhet er spesielt berettiget til kjøp, og der virksomheten er subsidiert og ikke har næringsformål, kan likevel selge mat og drikke avgiftsfritt.

Dersom matserveringen på kafeen til Domkirkehjemmet oppfyller disse betingelser, legger jeg til grunn at de skal være fritatt for merverdiavgift på mat. Den konkrete avklaringen må gjøres av fylkesskattekontoret.