Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:925 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 26.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): De som søker om familieinnvandring til Norge, må nå vente 8 måneder på avgjørelse fra UDI, enten saken er enkel eller vanskelig.
Hva vil statsråden gjøre for å få ned saksbehandlingstiden slik at folk raskt kan få avklart om de får innvilget familieinnvandring til Norge eller ikke, og hva vil statsråden gjøre inntil en eventuell ny utlendingslov kan bli iverksatt for å begrense de familieinnvandringene som erfaringsmessig medfører størst problemer for det norske samfunnet?

Begrunnelse

I Aftenposten 17. april kommer det frem at arbeids- og inkluderingsministeren har bedt UDI om å nedprioritere behandlingen av familieinnvandringssøknader, og prioritere arbeidsinnvandringssaker isteden.
Vi vet at Regjeringen samtidig gang på gang har valgt å utsette en ny utlendingslov som kunne ha begrenset de mest uheldige familieinnvandringene, dvs. tvangsekteskap. Isteden velger nå altså Regjeringen å instruere UDI om å bremse familieinnvandring gjennom å trenere saksbehandlingen for alle som søker. Dette rammer dem med svært enkle søknader like hardt som dem med vanskelige saker, og undergraver tilliten til Norge og norsk utlendingsforvaltning. Med Fremskrittspartiets familieinnvandringspolitikk hadde selvsagt langt flere fått avslag, men det er uansett ingen grunn til at man skal måtte vente 8 måneder på å få en avgjørelse.
Kommunal- og forvaltningskomiteen har fått St.prp. nr. 56 (2006-2007) til behandling, og der ber statsråden om mer ressurser til UDI for å få bygd ned restansene.
Samtidig kan det umulig være ressursene det står på, når for eksempel papirer som sendes mellom UDI og utenriksstasjonene visstnok sendes per post, noe som naturligvis er både kostbart og tidkrevende. Når vi vet at de gruppene som tradisjonelt har misbrukt familieinnvandringsordningen kommer fra et begrenset antall land i Afrika og Vest-Asia, burde det være en smal sak å innføre differensierte behandlingsprosedyrer.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Kommisjonen som gransket UDI våren 2006 reiste kritikk mot kvaliteten på saksbehandlingen i UDI, og foreslo en rekke tiltak for å sikre en kvalitativ forsvarlig saksbehandling, jf. NOU 2006:14. UDI har fulgt opp anbefalingene. Dette har bidratt til at det i dag brukes mer ressurser per sak enn tidligere. Videre er det kommet inn flere oppholdssaker enn forutsatt i 2006 og hittil i 2007, noe som har ført til at antall ubehandlede oppholdssaker har økt. Dette har igjen ført til vesentlig lenger saksbehandlingstid for de fleste sakstyper og dårligere service overfor brukerne.

Forventet saksbehandlingstid for familieinnvandringssaker er, slik representanten Amundsen nevner, i dag 8 måneder. Siden alle saker er forskjellige, vil imidlertid mange saker ta kortere tid, mens man i noen saker må forvente lengre saksbehandlingstid. Det må eksempelvis regnes med lengre saksbehandlingstid i saker der det er mangelfulle opplysninger i søknaden, behov for dokumentverifikasjon, DNA-analyse eller andre undersøkelser.

Det store antallet ubehandlede saker skaper store økonomiske og praktiske problemer for UDI, samtidig som den lange saksbehandlingstiden oppleves som en stor belastning for søkerne. Regjeringen har derfor fremmet et forslag om økt bevilgning til UDIs drift innværende år, jf. St.prp. nr. 56 (2006-2007) Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen - økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket. Hvis Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag om tilleggsbevilgning til UDI, vil det gjøre direktoratet i stand til å behandle flere oppholdssaker, noe som på sikt vil redusere saksbehandlingstiden.

Slik det framgår av St.prp. nr. 56, er det nå viktig at det settes inn konkrete tiltak for å redusere antall ubehandlede saker og redusere saksbehandlingstiden. Dette må gjøres ved å øke saksbehandlingskapasiteten, samtidig som effektiviseringstiltak iverksettes. UDI har igangsatt en rekke tiltak som på sikt vil gi effektiviseringsgevinst. Regjeringen vil i tillegg sette i gang en bred gjennomgang av saksflyten på utlendingsfeltet. Hensikten med en slik gjennomgang er å analysere og avdekke mulige områder for mer effektiv oppgaveløsning, produktivitetsgevinster og bedre brukerservice, samtidig med en tilfredsstillende kvalitet.

Jeg er ikke sikker på hva representanten Anundsen mener med "de familieinnvandringene som erfaringsmessig medfører størst problemer for det norske samfunnet". Fra Regjeringens side er det prioritert å forhindre ekteskap som ikke bygger på begge parters frie vilje og proformaekteskap.

Regjeringen arbeider med ulike tiltak mot tvangsekteskap, både legale og ikke-rettslige. Som oppfølging av handlingsplanen mot tvangsekteskap fra 1998 er det gjennomført rundt 70 tiltak. Regjeringen tar i tillegg sikte på å legge fram en ny handlingsplan mot tvangsekteskap i løpet av 2007. Det er også foretatt endringer i utlendingsloven, blant annet en adgang til å nekte oppholdstillatelse dersom det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje.

Regjeringen har også intensivert arbeidet mot proformaekteskap, og har i instruks til UDI gitt retningslinjer for vurderingen i forhold til når det kan anses å foreligge et proformaekteskap som ikke skal danne grunnlag for opphold i Norge. De foreløpige tilbakemeldingene fra UDI viser at det i etterkant av instruksen har vært en økning i antallet avslag begrunnet i at ekteskapet anses som proforma.