Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:936 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 20.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vil statsråden vurdere oppbygging av en database for støysaker, for å ta vare på de gode eksemplene og der kommunene kan søke i fylkesmennenes saker?

Begrunnelse

Fylkesmennene er klageinstans for kommunale vedtak innen støy. En del av sakene de får til behandling er kompliserte og prinsipielle, og gjerne med sterke interesser involvert. Utfallene av sakene kan være noe tilfeldig, blant annet avhengig av den sterkt varierende kompetansen i den lokale forvaltningen. Følgene for støyrammede kan bli alvorlige. For kommunale saksbehandlere ville det være nyttig å ha tilgang til støysaker som grunnlag for å behandle tilsvarende saker i egen kommune.
Det finnes ikke noe arkiv eller oversikt (over gode eksempler) som kan brukes av kommunene. Fylkesmennene har på sitt såkalte FM-nett en erfaringsbase hvor de kan legge ut eksempler på saker og hvordan de løses. Det er imidlertid varierende grad av utlegging, og ikke alle saker som blir lagt ut. Ifølge et søk på støy ble ingen saker funnet. Erfaringsbasen er dessuten ikke tilgjengelig for andre.
Fylkesmennene sier at de får svært mange henvendelser på støy. De fleste renner ut i sanden eller blir henvist videre til kommunen. Noen får de tilbake igjen, ofte gang på gang. Saker som behandles i kommunene hører de ikke videre om. De forsvinner eller klagerne gir opp. Noen få går til formell behandling og finner sin løsning. Enda færre blir påklaget og går til fylkesmannen for behandling.
Spørsmålet om et åpent presedensarkiv har kommet opp hos fylkesmennene tidligere, og de mener at ideen er god og at det kunne være nyttig for kommunene. En slik database der kommunene kan søke i fylkesmennenes saker, bør ligge på et sentralt sted, for eksempel på SFTs støysider.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Støy er et miljøproblem som rammer mange mennesker i Norge i dag og jeg er svært opptatt av at vi skal redusere støyproblemene. Som varslet i Soria Moria-erklæringen vil Regjeringen legge fram en egen handlingsplan mot støy. Handlingsplanen fokuserer på de viktigste støykildene, nemlig veitrafikk, fly, jernbane, industri og annen næring og vil gi et godt grunnlag for et bredt og målrettet arbeid på støyområde.

På støyområdet har kommunene en sentral rolle og forvalter regelverk innen flere departementers ansvarsområde. Dette gjelder blant annet byggregelverket i plan- og bygningsloven og kommunehelsetjenesteloven med tilhørende forskrift om miljørettet helsevern.

Innen Miljøverndepartementets ansvarsområde er kommunen som planmyndighet svært viktig. Kommunen er her ansvarlig for at det tas hensyn til støy i alle arealplaner. Dette gjelder planer for ny bebyggelse, nye veger, nye industriområder osv. For denne typen saker gjelder Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T 1442). Slike støysaker kan være kompliserte, og Statens forurensningstilsyn har derfor utarbeidet en omfattende veileder til støyretningslinjen for kommunene. Dette gir kommunene et godt verktøy i behandlingen av støysaker. Statens forurensningstilsyn har ansvaret for å vurdere behovet for oppfølgingen av denne veilederen, og vil også vurdere nærmere om kommunene har behov for ytterligere saksbehandlingsverktøy i slike saker.