Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:951 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 24.04.2007
Besvart: 03.05.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Norsk Hydro vurderer salg av Polymer-divisjonen. De ansatte ønsker børsnotering. Næringsministeren uttaler til Dagens Næringsliv 23. april at han vil bli overrasket dersom selskapet blir solgt til en utenlandsk kjøper, og at Regjeringen har en dialog med Hydro om gode industrielle løsninger. Tilsvarende er det en debatt om fremtiden for Opplysningen 1881.
Vil næringsministeren engasjere seg i salgsprosessene gjennom eierskapet, eller er dette saker som må avgjøres av styrene på forretningsmessig grunnlag?

Begrunnelse

Stortinget behandlet 17. april St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. I meldingen slo Regjeringen fast at den skal forholde seg til de spilleregler som gjelder gjennom aksjeloven, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse samt OECDs retningslinjer for statlig eierskap.
Samtidig har regjeringspartiene i en rekke medieutspill skapt forventninger til at staten vil gripe inn på politisk grunnlag i omstillinger i de statseide bedriftene.
Likebehandling av aksjonærer tilsier at styret må legge forretningsmessige, og ikke politiske, hensyn til grunn for strategiske beslutninger.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap gir Regjeringen uttrykk for at staten bør ha klare målsettinger med sitt eierskap i selskap med statlige eierandeler. Både for Telenor og for Norsk Hydro ASA er målsettingen med det statlige eierskapet blant annet å sikre industriell kompetanse, videreforedling, arbeidsplasser og hovedkontorfunksjoner i Norge. Dette har Stortinget gitt sin tilslutning til.

Når det gjelder Opplysningen 1881 og Hydro Polymers har jeg ikke lagt skjul på hva jeg mener er ønskede resultater av de prosesser som henholdsvis Telenor og Norsk Hydro arbeider med. Regjeringen er opptatt av at virksomhetene fortsatt drives og utvikles fra Norge. Disse synspunkter er formidlet til selskapene.

Det arbeides med en løsning for Opplysningen 1881 som i vesentlig grad er i tråd med disse synspunktene. Det er foreløpig ikke kjent hva Norsk Hydro vedtar med hensyn til Polymers. Beslutningene hører i begge tilfeller under styrenes ansvarsområde. Regjeringen vil derfor måtte respektere den beslutningen styrene til slutt fatter.