Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:954 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 24.04.2007
Besvart: 02.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hva kan statsråden gjøre for å legge til rette for at pasienter kan få god lindrende behandling i eget hjem, dersom de ønsker det?

Begrunnelse

Det er viktig at mennesker får anledning til å avslutte livet på en verdig måte. Fysiske, psykiske og eksistensielle behov må ivaretas. Mennesker som ønsker å tilbringe livets siste fase i eget hjem, bør få anledning til dette, og må sikres god lindrende behandling.
Det er bred politisk enighet om å styrke tilbudet om omsorg ved livets slutt. Samarbeidsregjeringen etablerte en tilskuddsordning for etablering av tilbud om lindrende behandling utenfor sykehus. Høyre har i sitt alternative budsjett foreslått å styrke denne bevilgningen. Til tross for en satsing på dette området viser enkeltsaker at pasienter ikke får det tilbudet de ønsker og har behov for i livets siste fase. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan tilbudet kan forbedres. I denne sammenheng kan det være hensiktsmessig å vurdere hvordan det kan etableres samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, blant annet om ambulerende palliative team.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen har de siste årene utviklet tiltak for å styrke kompetansen og kapasiteten innenfor lindrende behandling og omsorg ved livets slutt utenfor sykehus. Tilskuddsordningen for etablering av tilbud om lindrende behandling har ført til styrket tjenestetilbud og hevet kvalitet på dette området. Som en følge av ordningen er det i alt bygget opp 169 sengeplasser i sykehjemmene, gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og gitt tilskudd til Hospice-plasser. Videre er det bygget opp flere regionale kompetansesentra i regi av helseforetakene. Disse sentralene skal ivareta spesialisthelsetjenestens veilednings- og samhandlingsansvar overfor kommunene. I tillegg er det etablert palliative team ved alle helseforetak.

Jeg er imidlertid kjent med at den utadrettede virksomheten ved de palliative teamene har variert noe i de ulike helseregionene. Videre er det en stor utfordring å sikre kompetansen i de kommunale tjenestene når det gjelder lindrende behandling og omsorg ved livet slutt. Regjeringen tar disse utfordringene på største alvor og har videreutviklet tilskuddsordningen for etablering av tilbud til lindrende behandling.

Regjeringen vil gjennom tilskuddsmidlene for 2007 prioritere prosjekter som sikrer god faglig utvikling, kompetanseheving og som har nasjonal overføringsverdi. Regjeringen har etablert en tilskuddsordning som forutsetter at minst 50 pst. av tilskuddene skal gå til kompetansehevende tiltak, og at en dokumentert andel skal være samarbeidsprosjekt med undervisningssykehjemmene. Slik vil vi sikre at pasienter som ønsker det skal få god lindrende behandling i og utenfor eget hjem.

Sosial - og helsedirektoratet har som tilskuddsforvalter gjennomgått alle innkomne søknader vedrørende "Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt". Per 24. april 2007 har direktoratet mottatt 70 søknader. Av søknadene fremkommer det at flere kommuner søker om midler til samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Vi vil gjennom disse tiltakene styrke samhandling og kompetanseoverføring mellom de regionale palliative teamene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene.